Images de page
PDF
ePub

Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfwer hela Ryßland, samt Storfurste till Finland, etc. etc. etc.

Göre weterligt: att sedan WJ, medelst Nådigt Manifest af den Juni samt Wåre Nådiga Kungörelser af den 16 Oktober och 13 November fistlidet år, anbefallt uppsättandet af Sex indelte Finska Skarpskotte-Bataljoner, hafwe WJ funnit godt för deße Bataljoner i Nåder fastställa här bilagde Aflönings-Stat jemte Tabell öfwer Bataljonernes beklädnad, ammunition, bewåring, troß och öfrige persedlar. Det alle, som wederbör, till underdånig efterrättelse länder. Helsingfors, den 15 Februari 1855.

Enligt Hans Kejserliga Majestäts Eget Beslut och i Def Höga Namn,

Deß tillförordnade Senat för Finland:

L. G. v. HAARTMAN.

M. W. NORDENHEIM.

CARL TRAPP.

C. CRONSTEDT.

FREDR. WILH. PIPPING.

R. A. HISINGER.

CARL SJÖMAN.

för en indelt Finsk Skarpskytte-Bataljon.

Grad.

Wid Fronten.

Antal.

Stabskaptener . . .

Löjtnanter
Underlöjtnanter

Bataljons-Chef.

1515

515

Hans taffelpenningar 285 70 285 70| Öfwerste-Löjtnant el

ler Majors grad.

[ocr errors]

För året.

Silfwer.

För en. För alla.

Rub. top. Rub. top.

[ocr errors]
[blocks in formation]

2 290

4

4 230

430

630

580

245 980

920

[ocr errors]

Anmärkningar.

[ocr errors]

Bataljons Cbefen fan innehafwa Ofwerste

=

Kan wara Öfwerste= Löjtnant eller Major. Kompani-Chefernes utnämning sker på Bataljons-Chefens framställning och fastställes af General-Guvernören öfwer Finland.

Till dessa räknas Bataljons-Adjutanten och Kassören, af hwilka den senare jemmäl bestrider wartermästa re befattningen; och

« PrécédentContinuer »