Images de page
PDF
ePub

Nadiga

Kun gör elfe,

angående

närmare förklaring af stadgandet i Nådiga Förordningen den 1 Februari 1836 om beräknandet af lönebesparingar och begrafningshjelp wid civila embeten och tjenster i landet.

8

Gifwen i Helsingfors, den 15 Januari 1855.

Helsingfors, tryckt hos J. SimBLII Arfwingar, 1855.

[ocr errors]
[ocr errors]

Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfwer hela Ryßland, samt Storfurste till Finland, etc. etc. etc.

Göre weterligt: I anledning af derom hos Of i underdånighet wäckt fråga, hafwe WI, i afseende å tillämpningen af Nådiga Förordningen den 1 Februari 1836, hwad angår beräknandet af lönebesparingar och begrafningshjelp wid. civila tjenster i landet, funnit godt i Nåder förklara, att i fall tjensteman, som blifwit ut nämnd till någon af de uti första punkten af sagde Förordning omnämnde tjenster, aflider innan fyra månader förflutit sedan samma tjenst blifwit ledig, den aflidnes arfwingar skola erhålla begrafningshjelp, icke efter hans wid dödstimman innehafde tjenst, utan endast på grund af den nådårsbesparing, han sednast i förut innehafd tjenst intjenat. Det alle, som wederbör, till underdånig efterrättelse länder. Helsingfors, den 15 Januari 1855.

Enligt Hans Kejserliga Majestäts Eget Beslut och i Deß Höga Namn,

Deß tillförordnade Senat för Finland:

LARS SACKLEEN.

A. F. R. DE LA CHAPELLE.
M. W. NORDENHEIM.
FREDR. WILH. PIPPING.
0. R. REHBINDER.

R. A. HISINGER.

A. L. BORN.

C. CRONSTEDT. PEHR TÖRNQVIST. CLAS NORDENHEIM.

CARL TRAPP. P. H. EDELHEIM. JOH. ER. BERGBOM.

A. FREDR. KELLANDER.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nådiga

Kun gör elfe,

angående

Staten för de i Finland uppsatte indelte Finska
Skarpskytte-Bataljoner.

Gifwen i Helsingfors, den 15 Februari 1855.

Helsingfors, tryckt hos J. SIMELII Arfwingar, 1855.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »