A közigazgatási hatóságok elé utalt kihágások és az azok körüli eljárási és pénzkeselési szabályok: a fennálló törvények, rendeletek és elvi jelentöségü határozatokbol rendszeresen összeállitotta és magyarázó jegyzetekkel kisérte, Volume 1

Couverture
az Athenaeum irod. és nyomdai R. társulat kiadása, 1899

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 94 - ... tizenöt napig terjedhető elzárással és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. Nyolcz napig terjedhető büntetés éri azon kocsist, vagy a tulajdonos szolgálatában levő más személyt, a ki a jelen §-ban megjelölt körülményt tudva, az ebben meghatározott kihágást, habár a tulajdonos meghagyásából, követte el.
Page 98 - Egy hónapig terjedhető elzárással és száz forint pénzbüntetéssel büntetendő: 1. a ki az emberi élelemre levágandó marhák vagy más állatok megvizsgálására s az ezekkel való bánásmódra vonatkozó egészségügyi szabályokat megszegi ; 2. a ki olyan marhát vagy állatot, melyet a fennálló szabály szerint csak a közvágóhídon szabad levágni, máshol vágat vagy vág le; vagy 3.
Page 594 - Ha valakit útközben, akár az erdőben, akár annak közelében oly baj ért, mely miatt kénytelen volt erdei kihágást elkövetni, de ezt az erdőfelügyelettel megbízott személynek azonnal, vagy a legközelebbi község-elöljárónak 24 óra alatt följelenti, ügy ezen cselekmény nem büntettetik mint kihágás. Az okozott kár, vagy az eltulajdonított dolog értéke azonban ez esetben is megtérítendő.
Page 45 - Kizárja továbbá a cselekmény beszámíthatóságát a jogos védelem. Jogos védelem az : mely akár a megtámadottnak, akár másnak személye vagy vagyona ellen intézett, vagy azt fenyegető jogtalan és közvetlen megtámadásnak elhárítására szükséges. A jogos védelem határainak félelemből, ijedtségből vagy megzavarodásból származott túlhágása nem büntettetik.
Page 95 - ... előtt, a hatóságilag megszabott módon nem fertőtlenítették. 102. §. A ki a felügyelete alatt levő állaton a veszettség, vagy más, akár az emberekre, akár az állatokra veszélyes betegség jelét észleli, és azon állatot azonnal el nem különíti vagy másként ártalmatlanná nem teszi, egyszersmind pedig az észlelt betegségről a hatóságnak jelentést nem tesz: háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Page 144 - Ha a szállítmány kizárólag vagy nagyrészbeu gyúlékony ásványolajokból áll, akkor a) a berakodás csak a helyhatóság által e czélra kijelölt helyen történhetik, mely helyet a hajó a helyhatóság által meghatározandó idő lejártával elhagyni köteles ; b) ilyen hajónak, ha kiköt, más jármüvektől vagy lakott épületektől kellő távolságban kell maradnia...
Page 602 - A ki gubacsot, tölgy-, bükk-, fenyő-, vagy más erdei magot vagy erdei gyümölcsöt, gombát, korhadékot, vagy földet, agyagot, tőzeget, meszet, gyephantot, fagyökeret, füvet vagy egyéb erdei terméket lop (eltulajdonít), annak értékének megtérítésén felül az értékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntettetik. Ha pedig a tettes az erdei magot, gubacsot vagy gyümölcsöt leverte vagy leszaggatta, a fentebbi pontban meghatározott fizetéseken felül kártérítésül az értékkel...
Page 617 - ... (7. §.) A ki képesítés igazolásához kötött ipart önállóan űzött, bármely más képesítéshez kötött mesterségre, a képesítésnek külön kimutatása nélkül, a 4. §. többi határozatainak teljesítése mellett átmehet.
Page 47 - Ha ugyanazon bűntettre vagy vétségre vonatkozólag az indítványozás joga több magánszemélyt illet : az egyiknek mulasztása vagy elállása a többiek jogát nem szünteti meg. (115. §.) Ha valamely bűntett vagy vétség elkövetésénél többen működtek közre (tettesek, részesek) és a bűnvádi eljárás valamennyi ellen, csak a magánfél indítványára indítható meg: az indítványnak előterjesztése azok egyike ellen az eljárásnak megindítását valamennyi ellen maga után...
Page 619 - ... a szülőket, illetőleg a gyámot és ha még iskolaköteles, a tanítót is a tanoncz megbetegedéséről és egyéb őket érdeklő fontosabb esetekről értesíteni.

Informations bibliographiques