Nemzeti jog és törvényhozás: Előismeretek a pozitiv jog- és állambölcselethez és a törvényhozáshoz

Couverture
Athenaeum r. társulat, 1895 - 327 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Table des matičres

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 51 - ... lus naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.
Page 184 - Felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi az egész hadseregnek és így a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik, Ő Felsége által intézendőnek ismertetik el.
Page 187 - A törvényhatóság jelen törvény korlátai között felirhat egyes kormányrendelet ellen a végrehajtás előtt, ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok miatt czélszerütlennek tartja. De ha a minister a felhozott indokok ellenére a végrehajtást követeli, vagy ha a törvényhatóságot hozott határozatának foganatositásától másodizben eltiltja, a kormányrendelet azonnal és feltétlenül teljesitendő és végrehajtandó (58.
Page 51 - Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. (3)2 lus naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est.
Page 145 - A bíróság a bizonyítékok mérlegelésében törvényes bizonyítási szabályokhoz csak a jelen törvényben kijelölt esetekben van kötve, egyébként pedig valamely tényállításnak valóságát vagy valótlanságát a tárgyalás és a bizonyítás egész tartalmának szorgos méltatása alapján ítéli meg. Az okok a melyek a bíróság meggyőződését előidézték, úgyszintén a melyek miatt a bíróság valamely bizonyítást elégtelennek tartott, vagy a fél ajánlotta bizonyítást...
Page 148 - Ha ilyen vitás elvi kérdés valamely ügynek elintézése alkalmával merül fel : úgy a tanács többségének, mint a tanács elnökének jogában áll, a vitás elvi kérdést az ügy elintézése előtt, a teljes ülés eldöntése elé terjeszteni. Ezen felül a magy.
Page 148 - A kir. itélő-tábla azokban az ügyekben, melyekben a törvény szerint mint utolsó fokú biróság jár el, a felmerült vitás elvi jelentőségű jogkérdéseket teljes ülésben dönti el. A teljes ülés elvi megállapodását az illető kir. tábla tanácsai mindaddig követni tartoznak, míg azt ujabb teljes, ülési megállapodás meg nem változtatja.
Page 187 - ... másodízben eltiltja, a kormányrendelet azonnal és feltétlenül teljesítendő és végrehajtandó (58. §. e pont). Az ilyen, valamint a szabadságos és tartalékos katonák berendelését, és valamely, az állam...
Page 200 - Kereskedelmi ügyekben, ha azok iránt a jelen törvényben intézkedés nem foglaltatik, a kereskedelmi szokások irányadók : ezek hiányában pedig az általános magánjog alkalmazandó.
Page 191 - Szabályrendeleteket a törvényhatóság csak önkormányzati hatáskörének korlátai között alkothat. A szabályrendeletek a törvénynyel, sa kormánynak hatályban levő szabályrendeleteivel nem ellenkezhetnek, a községek (faluk, mezővárosok) önkormányzati jogait nem sérthetik, és csak a szabályszerű kihirdetéstől számítandó 30 nap után hajtathatnak végre.

Informations bibliographiques