Images de page
PDF
ePub

NOTES TO SERMONS XVI. AND XVII.

Page 311.-Whether in regard, &c. i de tūv Yaluñv βιβλος, το έκ πάντων ωφέλιμον περιείληφε. προφητεύει τα μέλ. λόντα, ιστοριας υπομιμνήσκει, νομοθετεί τώ βίω, υποτίθεται τα πρακτέα και άπαξαπλώς κοινον ταμιεϊόν έστιν αγαθών διδαγμάτων, το εκάστο πρόσφορον κατά την επιμέλειαν εξευρίσκουσα. -Basil. Hom. in Ps. I.

Page 312.-A late most learned commentator, &c. Dr. Adam Clarke.

Page 313.Consecrated to the public service, &c. There is reason to believe that, from a very early period, the Psalms of David were employed in public worship by the Jews. The Hallel, or Passover Hymn, which our blessed Lord is said to have sung with his disciples, consisted of the Psalms from cxiii. to cxviii. inclusive; and they have been constantly used in the worship of the Christian Church. Page 314.Bishop Horseley. Horseley's Psalms. i. xiv.

In that drama, &c. Vide Horseley's Psalms,

P. xv.

Page 316.- None of the sacred, &c. Matt. xxii. 55. an Pp. loc.; Acts ii. 56. 1 Cor. xv. 25. Heb. i. v. vii. &c. The observations which occur in the note, page 152–157, to the present learned Bishop of Chester's “ Dissertation on the Traditional Knowledge of a Promised Redeemer,” are so satisfactory, that I shall satisfy myself with referring to them. They prove the general concurrence of our Lord's contemporaries as to the interpretation of the Psalm; the straits to which the modern Jews are reduced by their application of: and the false reasoning as well as loose religion which hacz upon the modern school of German divinity, in attempting explain it otherwise than of Christ, and, if of Christ

, es prophecy. I shall only add, in proof the same opisibeing held by the early Christian Church, a few authonte from the early Fathers : Clement in Epist. ad Cor.) applies it to Christ; Barnabas, in chap. xii. interpec: it similarly ; Justin Martyr, in Dial. cum. Tryph. Tertull. advers. Mar.refute the Jews, who applied it to He:| kiah; Lactantius Jns. Div. iv. 12. not only follows their fri steps, but seems to point its reference to the ascension Christ ; Origin, Eusebius, and Chrysostom, are of the sia opinion, as to its direct application to the Redeemer. I. the beginning of the last century, a controversy of sc consequence was excited among the German Protestar by Masson's applying the Psalm to David; he was futed by Martin, Lampe, and others.

Since that is many German Divines, following the footsteps of Mendekodi have attempted to apply it to David and others. liget supposes it to be a congratulatory ode on the taking of Rable Eckman supposes that it was

written and addressed t David after the translation of the ark, and that the allegoris and typical meaning was never thought of until after the B bylonish captivity. Herder entirely applies it to Dari Pfeiffer understands the first and second verses of the Pit listines, and the last of the Israelites' passage of the Jordas Borkh interprets it of Solomon; and De Wette going farther, characterises the application of this Psalm to the Me siah, as absurd and impious, and supposes it to be an ode al dressed to some Asmonæan Prince, probably to John His canus, who he thinks was in a peculiar sense a royal priest Vide Bergman Comment. in Psal. cx. 12—20. Such interpretations disfiguring such learning as these critics general possess, read an awful lesson to the students in theology.

Page 319.— The learned Venema. Est oraculi divini partim ad Dominum Davidis, partem ad Davidem pertinents

its reterest and Cherok plication na 3

century

, a ter mong

Psalm & by nd others

toromulgatio, quâ Deus oratione primum ad Dominum Da

midis versa, introducitur, eum ad summam dignitatem, regiam Great sacerdotalem, in cælis, ad exemplum Melchizedeci, is evehere, cum promisso amplissimi et florentissimi regni, in che C'sione fundandi, et inde sese quaquaversum dilatandi inter de medios hostes, donec omnia inimica essent pedibus subjecta : Com deinde ad ipsum Davidem sermonem flectens, ipsum illum domais minum ad dextram ipsius fore, hostesque regni ejus, ut antea

, i 1x sic et in posterum prostraturum, eoque facto per multos labores the Jersiet passiones sibi viam ad summam illam potestatem in cælo paT. 19.eraturum esse, declarare sistitur.”H. Venema. Commentarius

in Psalmos, vol. iv. 760.

Page 320.He objects that. “ Interpretes quidam et illam Psalmi partem posteriorem ad Messiam, hostes regni

et ecclesiæ suæ prostraturum referre solent, licet sibi non R de la constent, cum quod versum quintum de hostilibus regibus,

sub V. T. a domino deletis, interpretentur nonnulli eorum,

tum quod versum septimum de passionibus et eas secuta gloria capere soleant. Ex mea opinione de Domino illo, tanquam Davidis ejusque regni paterno, et viam ad regnum suum coeleste parante agitur, vers. 5-7.” Venema, iv. 767.

“ Dominus hic occurrit hostes sibi subjiciens, cum in priori pericopa ad dextram Dei sedeat, et Deus hostes ipse subjecturus dicatur. —Nec nullius est, phrases in hostiles et bellicas expeditiones rectius convenire quæ ad V.T. magis quam N. T. tempora sunt accommodatæ.” Venema iv. 767.

Page 323.- In the fifth chapter, &c. “ Nonnullia sese melites' pacar

mihi obtulerunt criteria, quæ mentem eo inclinarunt, ut haud diu post arcam Tsionem translatam, et promissum de regno inter posteros Davidis perpetuo, ac Messia ex !umbis ejus nascituro, antequam regnum inter populos vicinos gentiles propagasset David, eum a spiritu correptum, et in hanc contemplationem Messiæ, ad dextram dei exaltandi, ductum fuisse, et hoc carmen pepigisse."-Venema, iv. 762.

Page 333.-Bishop Horseley's description, &c. Horseley's Psalms, i. xiv.

Page 335.-Such a notion is unfounded. See Archbishop

[ocr errors]
[ocr errors]

as written a the art, and the thony do

entirely

and second we

[ocr errors]

tion of this 1 supposed nice, probali

peculiar

[ocr errors]
[ocr errors]

he student it Ma. "Ester

ad Darlis

[ocr errors]

1

which the modern Jews are reduced by their application oi and the false reasoning as well as loose religion which has upon the modern school of German divinity, in attempting explain it otherwise than of Christ, and, if of Christ

, a prophecy. I shall only add, in proof the same opizia being held by the early Christian Church, a few authon from the early Fathers : Clement in Epist. ad Cor. 3) | applies it to Christ; Barnabas, in chap. xii. interi: it similarly; Justin Martyr, in Dial. cum. Tryph. » Tertull. advers. Mar.refute the Jews, who applied it to He: kiah; Lactantius Jns. Div. iv. 12. not only follows their fy: steps, but seems to point at its reference to the ascension Christ; Origin, Eusebius, and Chrysostom, are of the su: opinion, as to its direct application to the Redeemer

. !! the beginning of the last century, a controversy of sou consequence was excited among the German Protestai: by Masson's applying the Psalm to David; he was futed by Martin, Lampe, and others.

Since that to many German Divines, following the footsteps of Mendents have attempted to apply it to David and others. llge supposes it to be a congratulatory ode on the taking of Rabli Eckman supposes that it was

written and addressed i David after the translation of the ark, and that the allegoria and typical meaning was never thought of until after the B bylonish captivity. Herder entirely applies it to Dari Pfeiffer understands the first and second verses of the Phi listines, and the last of the Israelites' passage of the Jordan Borkh interprets it of Solomon; and De Wette going so farther, characterises the application of this Psalm to the Mes siah, as absurd and impious, and supposes it to be an ode al dressed to some Asmonæan Prince, probably to John Hys: canus, who he thinks was in a peculiar sense a royal pries. Vide Bergman Comment, in Psal. cx. 12–20. Such inter pretations disfiguring such learning as these critics generally possess, read an awful lesson to the students in theology.

Page 319.— The learned Venema. “Est'oraculi divini paltim ad Dominum Davidis, partem ad Davidem pertinents

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

omulgatio, quâ Deus oratione primum ad Dominum Da

lis versa, introducitur, eum ad summam dignitatem, regiam Wo sacerdotalem, in cælis, ad exemplum Melchizedeci,

disehere, cum promisso amplissimi et florentissimi regni, in Ti sione fundandi, et inde sese quaquaversum dilatandi inter

s jedios hostes, donec omnia inimica essent pedibus subjecta :
* Caeinde ad ipsum Davidem sermonem flectens, ipsum illum do-
bansa sinum ad dextram ipsius fore, hostesque regni ejus, ut antea
At c et in posterum prostraturum, eoque facto per multos labores
be the best passiones sibi viam ad summam illam potestatem in cælo pa-
de ir l., aturum esse, declarare sistitur.”H. Venema. Commentarius
at is the in Psalmos, vol. iv. 760.
and Come Page 320.— He objects that. Interpretes quidam et il-
applied

am Psalmi partem posteriorem ad Messiam, hostes regni
et ecclesiæ suæ prostraturum referre solent, licet sibi non

constent, cum quod versum quintum de hostilibus regibus, amon

sub V.T. a domino deletis, interpretentur nonnulli eorum, and his tum quod versum septimum de passionibus et eas secuta gloria

capere soleant. Ex mea opinione de Domino illo, tanquam
Davidis ejusque regni paterno, et viam ad regnum suum coe-
leste parante agitur, vers. 5-7.” Venema, iv. 767.

“ Dominus hic occurrit hostes sibi subjiciens, cum in priori
pericopa ad dextram Dei sedeat, et Deus hostes ipse subjec-
turus dicatur.—Nec nullius est, phrases in hostiles et bellicas
expeditiones rectius convenire quæ ad V.T. magis quam N. T.
tempora sunt accommodatæ.” Venema iv. 767.
Page 323.- In the fifth chapter, &c.

“ Nonnullia sese
mihi obtulerunt criteria, quæ mentem eo inclinarunt, ut haud
diu post arcam Tsionem translatam, et promissum de regno
inter posteros Davidis perpetuo, ac Messia ex !umbis ejus nas-
cituro, antequam regnum inter populos vicinos gentiles propa-
gasset David, eum a spiritu correptum, et in hanc contempla-
tionem Messiæ, ad dextram dei exaltandi, ductum fuisse, et
hoc carmen pepigisse."--Venema, iv. 762.

Page 333.-Bishop Horseley's description, &c. Horseley's Psalms, i. xiv.

Page 335.-Such a notion is unfounded. See Archbishop

[ocr errors]

lites per

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

e, probabi

eculiar sett

[ocr errors]

studenoit

ad Darile

1

« PrécédentContinuer »