Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

2- 12.36

THE GOSPEL

KA EUANELIO I ACCORDING TO JOHN.KAKAUIA E IOANE.

[ocr errors]

him;

e

CHAP. I.

MOKUNA I.
IN
the beginning

was the T KINOHI ka Logou, me ke Word, and the

Akua ka o
with God, and the Word was kua no ka Logou.
God.

2 The same was in the be- 2 Me ke Akua no hoi ia i kiginning with God.

nohi. 3 All things were made by 3 Hanaia iho la na mea a pau

and without him was not e ia; aole kekahi mea i hanaia any thing made that was made. i hana ole ia e ia.

4 In him was life; and the 4 Iloko ona ke ola, a o ua ola life was the light of men.

la ka malamalama no na ka

naka. 5 And the light shineth in 5. Puka mai la ka malamaladarkness; and the darkness ma iloko o ka pouli, aole nae i

o comprehended it not.

hookipa ka pouli ia ia. 6.91 There was a man sent from 6 1 Hoounaia mai la e ke AGod, whose name was John. kua kekahi kanaka, o Ioane ko

na inoa. 7 The same came for a wit-lg Hele mai la oia i mea hoiness, to bear witness of the ke, i hoike ai ia no ua malamaLight, that all men through him lama la, i manaoio ai na kanamight believe.

ka a pau ma ona la. 8 He was not that Light, but 8 Aole no oia ka malamalawas sent to bear witness of that ma, aka, ua hele mai ia e hoike Light.

i ka malamalama. 9 That was ihe true Light, 9 O ka malamalama io, ka mea which lighteth every man that nana e hoomalamalama na kacometh into the world. naka a pau e hele mai ana i ke

ao nei. 10 He was in the world, and 10 I ke ao nei oia, a i hanaia the world was made by him, keia ao e ia, aole nae ko ke ao and the world knew him not. nei i ike ia ia.

e

a

[ocr errors]

11 He came unto his own, 11 Hele mai la ia i kona iho, and his own received him not. aole kona poe i malama ia ia.

i 12 But as many as received 12 Aka, o ka poe i malama ia bim, to them gave he power to ia me ka manaoio i kona inoa, become the sons of God, even to haawi mai la ia i ka pono no them that believe on his name : lakou e lilo ai i

рое

keiki na ke

Akua; 13 Which were born, not of 13 O ka poe i hanauia e ke blood, nor of the will of the Akua, aole na ke koko, aole na flesh, nor of the will of man, ka makemake o ke kino, aole but of God.

hoi na ka makemake o ke ka

naka. 14 And the word was made 14 Lilo mai la ka Logou i kaflesh, and dwelt among us, (and naka, a noho iho la me kakou, we beheld his glory, the glory (a ike kakou i kona nani, i ka as of the only begotten of the nani o ka Hiwahiwa a ke Akua,) Father,) full of grace and truth. ua piha i ka lokomaikai a me ka

Joiaio. 15 1 John bare witness of him, 15 1 Hoike akaka mai la o loand cried, saying, This was he ane, i mai la, Oia ka mea nona of whom I spake, He that com- wau i olelo ai, O ka mea e hele eth after me is preferred before mai ana mahope o’u, mamua me; for he was before me. o'u ia; no ka mea, ua mua ia

no’u. 16 And of his fulness have all 16 Noloko mai o kana mea i we received, and grace for grace. piha ai, ua loaa ia kakou na mea

maikai a nui loa. 17 For the law was given by 17 Ua haawiia mai ke kanaMoses, but grace and truth came wai ma o Mose la; aka, o ka by Jesus Christ.

lokomaikai a me ka oiaio ma

o Iesu Kristo la ia. 18 No man hath seen God at 18 Aole loa i ike pono kekaany time; the only begotten hi i ke Akua; o ke Keiki hiwa

; Son, which is in the bosom of hiwa, aia ma ka poli o ka Mathe Father, he hath declared him. kua, oia ka i hoike mai ia ia.

19 | And this is the record 19 ? Eia ka Ioane i hoike mai of John, when the Jews sentai; ka wa i hoouna aku ai na priests and Levites from Jeru-Iudaio i na kahuna, a me ka salem, to ask him, Who ari Levi no Ierusalema aku, e ninau thou ?

aku ia ia, Owai oe ? 20 And he confessed, and de- 20 Hai akaka mai la ia, aole i nied not; but confessed, I am hoole, i mai la, Aole owau ka not the Christ.

Mesia.

e

21 And they asked him, What| 21 Ninau aku la lakou ia ia, then ? Art thou Elias? And he Owai hoi? O Elia anei oe? I mai saith, I am not. Art thou that la ia, Aole. Okela kaula anei prophet? And he answered, oe? I mai la ia, Aole. No.

22 Then said they unto him, 22 Ninau hou aku la lakou ia Who art thou ? that we may ia, Owai la hoi oe? i hai aku ai give an answer to them that makou i ka poe nana makou i sent us. What sayest thou of hoouna mai, Heaha kau olelo thyself?

nou iho? 23 He said, I am the voice of 23 Hai mai la ia, Owau no ka one crying in the wilderness, leo e kala ana i ka waonahele, Make straight the way of the E hoopololei i ke alanui no leLord, as said the prophet Esaias. hova e like me ka Isaia ke kau

e

la i olelo. ai. 24 And they which were sent 24 O na mea i hoounaia’ku, were of the Pharisees.

no ka poe Parisaio lakou. 25 And they asked him, and 25 Ninau aku la lakou ia ia, said unto him, Why baptizesti aku la ia ia, No ke aha la hoi thou then if thou be not that oe i bapetiso ai, ke ole oc ka Christ, nor Elias, neither that Mesia, aole hoi o Elia, aole hoi prophet?

o kela kaula? 26 John answered them, say- 26 Olelo mai la o loane ia laing, I baptize with water : but kou, i mai la, Ke bapetiso nei

I there standeth one among you, au me ka wai: aka, ke ku nei whom ye know not.: kekahi iwaena o oukou, ka mea

a oukou i ike ole ai. 27 He it is, who coming after 27 Oia ka mea e hele mai me, is preferred before me, ana mahope o’u, mamua o’u whose shoe's latchet I am not ia; aole au e pono ke kala ae worthy to unloose.

i ke kaula o kona kamaa. 28 These things were done 28 Hanaia iho la keia mau in Bethabara beyond Jordan, mea i Betania, ma kela aoao o where John was baptizing. Loredane, kahi a Ioane i bare

tizo ai. 29 | The next day John seeth 29 1 A ia la ae, ike ae la o loaJesus coming unto him, and ne ia Iesue hele mai ana io na la, saith, Behold the Lamb of God, i mai la, E nana i ke Keikihipa which taketh away the sin of a ke Akua; nana e lawe aku ka the world!

hala o ke ao nei. 30 This is he of whom I said, 30 Oia nei ka mea nona wau After me cometh a man which i olelo ai, E hele mai ana kelia

Thi kanaka mahope o’u, mamua

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »