Images de page
PDF
ePub

THER

THERE was a man of the O KEKAHI kanaka i ka

[ocr errors]
[ocr errors]

24 But Jesus did not commit 24 Aka aole o Iesu i kuu aku

0 himself unto them, because he ia ia iho no lakou, no ka mea, knew all men,

ua ike no oia ia lakou a pau. 25 And needed not that any 25 Aole ona hemahema e poshould testify of man ; for he no ai ke hoike aku kekahi ia ia knew what was in man.

i ko ke kanaka: no ka mea, ua

like no ia i ko loko o kanaka. CHAP. III.

MOKUNA II.

o Pharisees

poe , o mus, a ruler of the Jews : mo kona inoa, he alii o na Iu

daio. 2 The same came unto Jesus 2 Hele aku la ia io Iesu la i by night, and said unto him, ka po, 1 aku la ia ia, E Rabi, ua

E Rabbi, we know that thou art like makou he kumu oe i hele a teacher come from God: for mai nei mai ke Akua mai: no no man can do these miracles ka mea, aole e hiki i kekahi kathat thou doest, except God be naka ke hana i keia mau hana with him.

mana au e hana nei, ke ole ke

Akua me ia. 3 Jesus answered and said 3 Olelo mai la o lešu ia ia, i unto him, Verily, verily, I say mai la, Oiaio, he oiaio ka’u e unto thee, Except a man be olelo aku nei ia oe, Ina e hanau born again, he cannot see the hou ole ia ke kanaka, aole e hikingdom of God.

ki ia ia ke ike aku i ke aupuni

o ke Akua. 4 Nicodemus saith unto him, 4 Ninau aku la o Nikodemo How can a man be born when ia ia, Pehea la e hiki ai i ke kahe is old ? can he enter the naka ke hanauia i kona wa kasecond time into his mother's hiko? e hiki anei ia ia ke komo womb and be born ?

hou iloko

ka

opu o kona ma

kuwahine, a e hanauia mai? 5 Jesus answered, Verily, ve- 5 Olelo mai la o Iesu, Oiaio, rily, I say unto thee, Except a he oiaio ka’u e olelo aku nei ia man be born of water, and of be, Ina e hanau ole ia ke kanathe Spirit, he cannot enter into ka i ka wai, a me ka Uhane, the kingdom of God.

laole e hiki ia ia ke komo iloko

o ke aupuni o ke Akua. 6 That which is born of the 6 O ka mea i hanauia na ke flesh, is flesh; and that which kino, he kino no ia; a o ka mea is born of the Spirit, is spirit. li hanauia na ka Uhane, he uha

ne ia.

[ocr errors]

е

e

[ocr errors]

,

e

[ocr errors]

mau mea.

mea ?

e

7 Marvel not that I said untol 7 Mai kahaha kou naau i ka’u thee, Ye must be born again. i olelo aku ai ia oe, E pau ou

kou i ka hanau hou e pono ai. 8 The wind bloweth where it 8 Ke pa nei ka makani i kalisteth, and thou hearest the na wahi i makemake ai, a lohe sound thereof, but canst not tell no oe i kona halulu, aole nae whence it cometh, and whither oe i ike i kana wahi i hele mai it goeth; so is every one that ai, aole hoi i kana wahi e hele is born of the Spirit.

aku ai: pela hoi na mea a pau

i hanauia e ka Uhane. 9 Nicodemus answered and 9 Olelo aku la o Nikodemo, i said unto him, How can these aku la, Pehea la e hiki ai keia things be?

10 Jesus answered and said 10 Olelo mai la o lesu, i mai unto him, Art thou a master of la ia ia, He kumu oe na ka IseIsrael, and knowest not these raela, aole anei oe i ike ia mau things? 11 Verily, verily, I say unto 11 Oiaio, he oiaio ka’u e olelo thee, We speak that we do aku nei ia oe, O ka makou mea know, and testify that we have i ike ai, o ka makou ia e olelo seen; and ye receive not our nei, a o ka makou mea i nana'i, witness.

oia ka makou e hojke nei; aole hoi oukou i hoomaopopo i ka

mea a makou e hoike nei. 12 If I have told you earthly 12 Ina ua olelo wau i na mea things, and you belive not, how o keia ao, a manaoio ole oukou, shall you believe if I tell you of alaila pehea la oukou e manaoio heavenly things?

ai, ke olelo wau ia oukou i na

mea iloko o ka lani ? 13 And no man hath ascended 13 Aohe kanaka i pii iluna i up to heaven, but he that came ka lani, o ka mea wale no i iho down from heaven, even the mai, mai ka lani mai, o ke KeiSon of man which is in heaven. ki a ke kanaka, o ka mea iloko

o ka lani. 14 | And as Moses lifted up 14 A e like me ka Mose kau the serpent in the wilderness, ana i ka nahesa iluna ma ka even so must the Son of man waonahele, pela e pono ai ke

Keiki a ke kanaka e kaulia'i; 15 That whosoever believeth 15 I ole e make ka mea main him should not perish, but naoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke have eternal life.

ola mau loa. 16 | For God so loved the 16 No ka mea, ua aloha nui world, that he gave his only be- mai ke Akua i ko ke ao nei, no

[ocr errors]

be lifted up:

e

gotten Son, that whosoever be-/laila, ua haawi mai oia i kana lieveth in him, should not per- Keiki hiwahiwa, i ole e make ka ish, but have everlasting life. mea manaoio ia ia, aka, e loaa

ia ia ke ola mau loa. 17 For God sent not his Son 17 Aole no hoi i hoouna mai into the world to condemn the ke Akua i kana Keiki i ke ao. world, but that the world nei, i hoolewa'i oia i ko ke ao through him might be saved. nei; aka, i ola’i ko ke ao nei

ma o na la.. 18 | He that believeth on 18 T O ka mea manaoio ia ia, him, is not condemned: but he aole ia e hoahewaia ; aka, o ka that believeth not, is condemn-mea manaoio ole, ua hoahewaia ed already, because he hath not oia ano, i kona manaoio ole i ka believed in the name of the only inva o ke Keiki hiwahiwa a ke begotten Son of God.

Akua. 19 And this is the condemna-| 19 Eia ka mea i hoahewaia'i, tion, that light is come into the ua hiki mai ka malamalama i ke world, and men loved darkness ao nei, aka, ua makemake na rather than light, because their kanaka i ka pouli, aole i ka madeeds were evil.

lamalama, no ka mea, ua hewa

na hana ana a lakou. 20 For every one that doeth 20 O ka mea e hana ana i na evil hateth the light, neither mea ino, oia ke hoowahawaha i cometh to the light, lest his ka malamalama, aole hoi ia e deeds should be reproved.

hele mai i ka malamalama, o

ikea auanei kana hana ana. 21 But he that doeth truth, 21 Aka, o ka mea e liana ana cometh to the light, that his ma ka oiaio, oia ke hele mai i deeds may be made manifest, ka malama lama, i akaka ai kathat they are wrought in God. na hana ana, ua hanaia ma ka

ke Akua. 22 1 After these things came 22. 1 A mahope iho o keia Jesus and his disciples into the mau mea, hele aku la o Iesu me land of Judea ; and there he kana poe haumana i ka aina o tarried with them, and baptized. Iudaia ;, a noho iho la ia ilaila

me lakou, a bapetizo iho la. 23 [ And John also was bap- 23 1 A e bapetizo ana no hoi o tizing in Ænon, near to Salim, Ioane ma Ainona e kokoke ana because there was much water i Salema, no ka mea, ua nui ka there : and they came, and were wai malaila; a hele mai lakou, baptized,

a bapetizoia iho la. 24 For John was not yet cast 24 No ka mea, aole i hahaointo prison.

ia o loane iloko o ka halepaa

hao ia manawa. 25 Then there arose a ques- 25 1 la wa hoopaapaa ae la na: tion between some of John's haumana a Ioane me na Iudaio. disciples and the Jews, about no ka bapetizo ana. purifying

26 And they came unto John, 26 A hele aku la lakou io loand said unto him, Rabbi, he ane la, i aku la ia ia, E Rabi, o that was with thee beyond Jor- ka mea me oe ma kela kapa o dan, to whom thou barest wit- Ioredane, nona au i hoike ai, ness, behold, the same baptizeth, aia hoi, ke bapetizo la oia, a ke and all men come to him. hele nei na kanaka a pau io:

na la.

e

au mamua ona.

27 John answered and said, 27 Olelo mai la o Ioane, i mai A man can receive nothing, la, Aole e hiki i ke kanaka ke except it be given him from lawe wale i kekabi mea, ke haaheaven.

wi ole ia mai ia nana mai ka la-;

ni mai. 28 Ye yourselves bear me 28 0 oukou no ko’u poe hoiwitness, that I said I am not ke i ka’u i olelo ai, Aole wau the Christ, but that I am sent ka Mesia, aka, ua hoounaia mai before him.

29 He that hath the bride, is 29 O ka mea nana ka wahine the bridegroom : but the friend mare, o ke kane mare ia : aka, of the bridegroom, which stand-o ka hoaaloha o ke kane mare eth and heareth hin, rejoiceth e ku ana, a e hoolohe ana ia ia, greatly, because of the bride-oia ke olioli nui i ka leo o ke groom's voice: this my joy kane mare. Ua loaa hoi ia'u therefore is fulfilled.

keia olioli. 30 He must increase, but I 30 E mahuahua ana no oia, must decrease.

aka, e emi iho auanei hoi au. 31 He that cometh from above 31 O ka mea noluna mai, mais above all : he that is of the luna ia o na mea a pau : o ka earth is earthly, and speaketh mea no ka honua, no ka honua of the earth: he that cometh ia, a no ka honua hoi kana olefrom heaven is above all. lo: o ka mea no ka lani mai,

maluna ia o na mea a pau. 32 And what he hath seen 32 O ka mea ana i ike ai, a i and heard, that he testifieth ; lohe ai hoi, oia kana e hoike ai, and no man receiveth his testi- aole nae kekahi mea i malama i mony.

kana mea i hoike ai. 33 He that hath received his 33 O ka mea e malama i ka

е

W knew there the Pharisees A

testimony, hath set to his seal na mea i hoike mai ai, oia ke ae that God is true.

mai, he oiaio ka ke Akua. 34 For he whom God hath| 34 No ka mea, o ka ke Akua sent, speaketh the words of mea i hoouna mai ai, o ka ke God: for God giveth not the Akua olelo kana e olelo ai: no Spirit by measure unto him. ka

mea,

aole ke Akua e haawi

lülii mai i ka Uhane ia ia. 35 The Father loveth the Son 35 Ke aloha nei ka Makua i and hath given all things into ke Keiki, a ua haawi hoi ia i his hand.

na mea a pau iloko o kona lima. 36 He that believeth on the 36 O ka mea manaoio i ke Son hath everlasting life: and Keiki he ola mau loa kona: aka, he that believeth not the Son, o ka mea manaoio ole i ke Keishall not see lise ; but the ki, aole ia e ike i ke ola; e kau wrath of God abideth on him. mai ana ka inaina o ke Akua

maluna iho ona.
CHAP. IV.

MOKUNA IV.
Lord IKE ae la ka Haku, ua

lohe ka poe Parisaio, he had heard that Jesus made and nui na haumana a Iesu i hoohaubaptized more disciples than mana ai, a i bapetizo ai hoi, a John,

ke hapa ka Ioane'; 2 (Though Jesus himself bap- 2 (Aole nae o Iesu iho i batized not, but his disciples,) petizo ai, o kana poe haumana

no,) 3 He left Judea, and depart- 3 Haalele iho la ia i Iudaia, a ed again into Galilee.

hoi aku la i Galilaia. 4 And he must needs go 4 A he pono no ia ke hele aku through Samaria.

mawaena o Samaria. 5 Then cometh he to a city of 5 A hiki aku la ia i kekahi Samaria, which is called Sychar, kulanakauhale o Samaria, o Sunear to the parcel of ground kara ka inoa, e kokoke ana i that Jacob gave to his son Jo- ka aina a Iakoba i haawi aku ai seph.

no kana keiki no Iosepa. -6 Now Jacob's well was there. 6 Ilaila ka punawai o Iakoba. Jesus therefore being wearied No ka maluhilubi o Iesu i ka hewith his journey, sat thus on le ana, noho iho la ia ma ua puthe well : and it was about the na wai la : 0 ke ono paha ia o ka sixth hour.

hora. 7 There cometh a woman of 7 Hele ae la kekahi wahine no Samaria to draw water : Jesus Samaria e huki wai: i mai la o saith unto her, Give me to Iesu ia ia, Ho mai no’u e inų. drink,

15

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »