Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

a

is preferred before me; for he|o’u ia, no ka mea, ua mua a was before me.

no’u. 31 And I knew him not : but 31 Aole nae au i ike pono ia that he should be made mani-ia, aka, i hoikeia oia i ka Iserafest to Israel, therefore am I ela, nolaila au i hele mai nei e come baptizing with water. bapetizo ana me ka wai.

32 And John bare record, say- 32 Hoike mai la o Ioane, i ing, I saw the Spirit descending mai la, Ua ike au i ka Uhane e from heaven like a dove, and it iho mai ana mai ka lani mai, a abode upon him.

le noho ana inaluna iho ona. 33 And I knew him not: but 33 Aole nae au i ike pono ia he that sent me to baptize withia; aka, o ka mea nana au i water, the same said unto me, hoouna mai e bapetizo me ka Upon whom thou shalt see the wai, cia ka i olelo mai ia'u, Aia Spirit descending and remain-ike aku oe i ka Uhane e iho ing on him, the same is he mai ana maluna ona, a e noho which baptizeth with the Holy ana maluna ona, oia ka mea, naGhost.

na e bapetizo me ka Uhane He

Imolele. 34 And I saw and bare record, 34 A ua ike au, a koike mai that this is the Son of God. hoi, oia ke Keiki a ke Akua.

35 1 Again the next day af- 35 9 A ia la ae, ku hou ae la ter, John stood, and two of his o Ioane, me na haumana ana disciples ;

lelua. 36 And looking upon Jesus 36 A jke aku ła ia Iesu e heas he walked, he saith, Behold le ae ana, i mai la ja, E nana i the Lamb of God!

ke Keikihipa a ke Akua. 37 And the two disciples 37 A lohe ae la na haumana heard him speak, and they fol- elua i kana olelo ana, a hahai lowed Jesus.

aku la laua ia Iesu. 38 Then Jesus turned, and 38 Haliu ae la o lesu, ike mai saw them following, and saith la ia laua e hahai ana, i mai la unto them, What seek ye? ia laua, Heaha ka olua e imi mai They said unto him, Rabbi, nei? I aku la laua ia ia, E Ra(which is to say, being inter-bi, (ma ka hoohalike ana, e ke preted, Master,) where dwellest Kumu,) mahea kou wahi i nothou ?

|ho ai? 39 He saith unto them, Come 39 I mai la kela ia laua, E and see. They came and saw hele mai, e ike. A hele aku la where he dwelt, and abode with laua, a ike i kona wahi i noho him that day: for it was about ai; a noho iho la laua me ia ia the tenth hour.

la; ua kokoke ka umi o ka hora. 40 One of the two which| 40 O Anederea, ke kaikaina

[ocr errors]

e

heard John speak, and followedjo Simona Petero, oia kekahi o him, was Andrew, Simon Pe-ua mau haumana la elua i lohe ter's brother.

i ka loane, a hahai aku la ia

Iesu.

[ocr errors]

41 He first findeth his own 41 Loaa ia ia mamua kona kaibrother Simon, and saith unto kuaana iho, o Simona, a i aku him, We have found the Mes- la ia ia, Ua loaa ia maua ka Mesias; which is, being interpret-sia, (ma ka hoohalike ana, o ed, the Christ.

kristo ia.) 42 And he brought him to 42 A alakai aku la kela ia ia Jesus. And when Jesus beheld io lesu la. A ike mai la o lehim he said, Thou art Simon su ia ia, į mai la, O oe no Sithe son of Jona: thou shalt be mona, ke keiki a lona; e kacalled Cephas; which is, by in-paia oe o Kepa, (ma ka hoohaterpretation, a stone. like ana, o Petero.)

43 The day following Jesus 43 Ia la ae, manao iho 'la o would go forth into Galilee, Iesu e hele i Galilaia, a loaa ia and findeth Philip, and saith ia o Pilipo, i mai la ia ia, E haunto him, Follow me.

hai mai oe ia'u. 44 Now Philip was of Beth- 44 A o Pilipo no Betesaida ia, saida, the city of Andrew and no ke kulanakauhale o AnedePeter.

rea, a me Petero. 45 Philip findeth Nathanael, 45 Loaa ia Pilipo o Natanaeand saith unto him., We have la, i aku la o Pilipo ia ia, Ua found him of whoin Moses in loaa ia makou ka mea a Mose the law, and the prophets, did iloko o ke kanawai, a me na write, Jesus of Nazareth, the kaula i palapala'i, o Iesu, no son of Joseph.

Nazareta, ke keiði a Iosepa. 46 And Nathanael said unto 46 Ninau mai la o Natanaela him, Can there any good thing ia ia, E hiki mai anei kekahi come out of Nazareth ? Philip mea maikai no Nazareta mai ? saith unto him, Come and see. I aku o Pilipo ia ia, E hele mai

а

[ocr errors]
[ocr errors]

e ike.

47 Jesus saw Nathanael com- 47 Ike ae la o Iesu ia Nataing to him, and saith of 'him, naela e hele mai ana io na la, a Behold an Israelite indeed, in olelo mai la ia nona, E nana i ka whom is no guile!

Iseraela oiaio, aole he hoopuni

puni iloko ona. 48 Nathanael saith unto 'him, 48 Ninau aku la o Natanaela Whence knowest thou me? Je- ia ia, i aku la, Inahea oe i ike sus answered and said unto him, mai ai ia'u ? Olelo mai la o leBefore that Philip called thee, su ia ia, i mai la, Mamua o ka

Pilipo kahea ana’ku ia oe, ua

[ocr errors]

e

when thou wast under the fig-like au ia oe e noho ana malalo tree, I saw thee.

o ka laau fiku. 49 Nathanael answered and 49 Olelo aku la o Natanaela saith unto him, Rabbi, thou art ia ia, i aku la, E Rabi, o oe ke the Son of God; thou art the Kejki a ke Akua, o oe ke alii o King of Israel.

ka Iseraela. 50 Jesus answered and said 50 Olelo mai la o Iesu ia ia, i unto him, Because I said unto mai la, No ka’u hai ana’ku ia thee, I saw thee under the fig-oe, Ua ike au ia oe malalo o ka tree, believest thou ? thou shalt laau fiku, ke manaoio nei anei see greater things than these. oe? Eike auanei oe i na mea

nui e aku i keia. 51 And he saith unto him, 51 Olelo mai la oia ia ia, OiaVerily, verily, I say unto you, io; he oiaio ka’u e olelo aku Hereafter ye shall see heaven nei ia oukou, Mahope aku e ike open, and the angels of God oukou i ka lani e hamama ana, ascending and descending upon a me na anela o ke Akua e pii the Son of man.

aku ana, a e iho mai ana malu

na iho o ke Keiki a ke kanaka. CHAP. II.

MOKUNA II.
ND the third day there KE kolu o ka la, he ahaai-

was a marriage in Canal na mare ma Kana i Galilaof Galilee; and the mother ofia; ilaila no hoi ka makuwahiJesus was there.

ne o Iesu. 2 And both Jesus was called, 2 Ua oleloia o Iesu, a me na and his disciples, to the mar- haumana ana, e hele i ua ahariage.

laina mare la. 3 And when they wanted 3 A nele i ka waina, i aku la wine, the mother of Jesus saith ka makuwahine o Iesu ia ia, unto him, They have no wine. Aohe o lakou waina.

4 Jesus saith unto her, WO- 4 Olelo mai la lesu ia ia, E ka man, what have I to do with wahine, o ke aha la ia ia kaua ? thee? mine hour has not yet aole i hiki mai ko'u manawa. come.

5 His mother saith unto the 5 Qlelo aku la kona makuwaservants, Whatsoever he saith bine i na kauwa, O ka mea ana unto you, do it.

e olelo mai ai ia oukou, oia ka

Joukou e hana’i. 6 And there were set there 6 E waiho ana malaila na ipusix water-pots of stone, after wai pohaku cono, no ka hoothe manner of the purifying of maemae ana o ka poe Iudaio,

he iwakalua kumamahiku, he

AN

I

0

[ocr errors]

the Jews, containing two or kanaha paha na galani e piha ai three firkins apiece.

ka kekahi, ka kekahi. 7 Jesus saith unto them, Fill 7 I mai la o Iesu ia lakou, E the water-pots with water. And hoopiha i na ipuwai i ka wai. they filled them up to the brim. Hoopiha iho lakou i ua mau

mea la, a piha loa. 8 And he saith unto them, 8 I mai hoi oia ia lakou, E Draw out now, and bear unto hookahe mai ano, a lawe aku i the governor of the feast. And ka lunaahaaina. A lawe aku they bare it.

la lakou. 9 When the ruler of the feası 9 A i ka hoao ana o ka lunaahad tasted the water that was haaina i ka wai i hooliloia i waimade wine, and knew not na, (aole oia i ike i kabi i loaa'i, whence it was, (but the servants o na kauwa, nana i hookahe ka who drew the water knew,) wai, ka i ike,) kahea aku la ka the governor of the feast called lunaahaaina í ke kanemare. the bridegroom,

10 And saith unto him, Every 10 I aku la ia ia, Lawe mua man at the beginning doth set mai no kela kanaka keia kanaforth good wine; and when ka i ka waina maikai, a nui ko men have well drunk, then that lakou inu ana, alaila i ka waina which is worse : but thou hast ino: ua malama ka oe i ka wai. kept the good wine until now. ua maikai, a keia manawa. .

11 This beginning of miracles 11 Hana iho la o Iesu i keia did Jesus in Cana of Galilee, hana mana mua ma Kana i Gaand manifested forth his glory ; lilaia, a hoike ae la ia i kona and his disciples believed on nani, a manaoio aku la kana him.

poe haumana ia ia. 12 | After this he went down 12 1 Mahope mai o keia, iho to Capernaum, he, and his mo- aku la ia i Kaperenauma, oia a ther, and his brethren, and his me kona makuwahine, a me kodisciples; and they continued na mau hoahanau, a me kana there not many days. poe haumana, aohe nui na la i

noho ai lakou malaila. 13 [ And the Jews' passover 13 11 Ua kokoke mai ka moliwas at hand, and Jesus went aola a na Iudaio; a pii aku la up to Jerusalem.

o Iesu i Ierusalema, 14 And found in the temple 14 A loaa aku la ia ia ka poe those that sold oxen, and sheep e kuai ana i na pipi, a me na and doves, and the changers of hipa, a me na manu nunu, a me money, sitting

ka poe kuai kala, e noho ana

iloko o ka luakini. 15 And when he had made a 15 Hana iho la ia i mea hahau

[ocr errors]

me up:

[ocr errors]

scourge of small cords, he drove no na kaula lilii, a hookuke aku them all out of the temple, and la oia ia lakou a pau iwahoo the sheep, and the oxen ; and ka luakini, a me na hipa a me poured out the chang rs' mo- na pipi, lu aku la i na kala o ka ney, and overthrew the tables : poe kuai kala, a hookahuli i na

papa; 16 And said unto them that 16 Olelo mai la ia i ka poe sold doves, Take these things kuai manu nunu, E lawe ae i hence: make not my Father's keia mau mea mai keia wahi house an house of merchandise. aku; mai hoolilo oukou i ka ha

le o ko’u Makua i hale kuai. 17 And his disciples remem- 17 Hoomanao iho la kana poe bered that it was written, The haumana i ka mea i palapalaia, zeal of thine house hath eaten o ka manao nui i kou hale ka

mea e ai mai nei ia'u. 18 | Then answered the 18 | Ninau aku la na Iudaio ia Jews, and said unto him, What ia, i aku la, Heaha ka hoailona gign shewest thou unto us, see-au e hoike mai ai ia makou, i ing that thou doest these hana ai oe i neia mau mea ? things?

19 Olelo mai la o lesu ia la19 Jesus answered and said kou, E wawahi oukou i keia luunto them, Destroy this temple, kini, a e kukulu hou aku au ia and in three days I will raise iti na la ekolu. up.

20 Alaila olelo aku la na Iu20 Then said the Jews, Forty daio, Hookahi kanaha makahiand six years was this temple ki a me kumamaono ka hana in building, and wilt thou rear ana o keia luakini, a e kukulu it up in three days?

hou anei oe ia mea i na la

ekolu? 21 But he spake of the tem- 21 O kona kino iho no ka luple of his body.

lakini ana i olelo mai ai. 22 When therefore he was 22 A ala mai oia mai ka marisen from the dead, his disci-ke mai, hoomanao iho la kana ples remembered that he had poe haumana, ua olelo oia i kesaid this unto them: and they ia mea, a manaoio iho la lakou believed the scripture, and the i ka palapala hemolele, a me ka word which Jesus had said. olelo a lesu i olelo mai ai.

23 | Now when he was in 331 A i kona noho ana ma Jerusalem at the passover, in Ierusalema i ka ahaaina moliathe feast-day, many believed in ola, he nui loa na mea i manahis name, when they saw the oio i kona inoa, i ko lakou miracles which he did.

like ana i na hana mana anaj

hana'i.

« PrécédentContinuer »