Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

CHAP. I.

N the beginning was the

IN

Word, and the Word was

MOKUNA I.

Akun ka Logou, a o ke A-
KINOHI ka Logou, me ke

with God, and the Word was kua no ka Logou.

God.

2 The same was in the be- 2 Me ke Akua no hoi ia i kiginning with God.

nohi.

3 All things were made by 3 Hanaia iho la na mea a pau him ; and without him was not e ia; aole kekahi mea i hanaia any thing made that was made. i hana ole ia e ia. 4 In him was life; and the life was the light of men.

5 And the light shineth in

4 Iloko ona ke ola, a o ua ola la ka malamalama no na kanaka.

5. Puka mai la ka malamaladarkness; and the darkness ma iloko o ka pouli, aole nae i

comprehended it not.

6 ¶ There was a man sent from God, whose name was John.

hookipa ka pouli ia ia.

6 ¶ Hoounaia mai la e ke Akua kekahi kanaka, o Ioane kona inoa.

7 The same came for a wit- 7 Hele mai la oia i mea hoi-
ness, to bear witness of the ke, i hoike ai ia no ua malama-
Light, that all men through him lama la, i manaoio ai na kana-
might believe.
ka a pau ma ona la.

8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

8 Aole no oia ka malamalama, aka, ua hele mai ia e hoike i ka malamalama.

9 O ka malamalama io, ka mea

9 That was the true Light,
which lighteth every man that nana e hoomalamalama na ka-
cometh into the world.
naka a pau e hele mai ana i ke
ao nei.

10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

10 I ke ao nei oia, a i hanaia keia ao e ia, aole nae ko ke ao nei i ike ia ia.

11 He came unto his own, 11 Hele mai la ia i kona iho, and his own received him not. aole kona poe i malama ia ia. 12 But as many as received 12 Aka, o ka poe i malama ia him, to them gave he power to ia me ka manaoio i kona inoa, become the sons of God, even to haawi mai la ia i ka pono no them that believe on his name: lakou e lilo ai i poe keiki na ke Akua;

13 Which were born, not of 13 O ka poe i hanauia e ke blood, nor of the will of the Akua, aole na ke koko, aole na flesh, nor of the will of man, ka makemake o ke kino, aole but of God. hoi na ka makemake o ke kanaka.

14 And the word was made 14 Lilo mai la ka Logou i kaflesh, and dwelt among us, (and naka, a noho iho la me kakou, we beheld his glory, the glory (a ike kakou i kona nani, i ka as of the only begotten of the nani o ka Hiwahiwa a ke Akua,) Father,) full of grace and truth. ua piha i ka lokomaikai a me ka oiaio.

15 ¶ John bare witness of him, 15 ¶ Hoike akaka mai la o Ioand cried, saying, This was he ane, i mai la, Oia ka mea nona of whom I spake, He that com-wau i olelo ai, O ka mea e hele eth after me is preferred before mai ana mahope o'u, mamua me; for he was before me. o'u ia; no ka mea, ua mua ia Ino'u.

16 And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

16 Noloko mai o kana mea i piha ai, ua loaa ia kakou na mea maikai a nui loa.

17 Ua haawiia mai ke kanawai ma o Mose la; aka, o ka lokomaikai a me ka oiaio ma o Iesu Kristo la ia.

18 No man hath seen God at 18 Aole loa i ike pono kekaany time; the only begotten hi i ke Akua; o ke Keiki hiwaSon, which is in the bosom of hiwa, aia ma ka poli o ka Mathe Father, he hath declared him. kua, oia ka i hoike mai ia ia.

19 And this is the record 19¶ Eia ka Ioane i hoike mai of John, when the Jews sentai; ka wa i hoouna aku ai na priests and Levites from Jeru- Iudaio i na kahuna, a me ka salem, to ask him, Who ari Levi no Ierusalema aku, e ninau thou? aku ia ia, Owai oe?

20 And he confessed, and de- 20 Hai akaka mai la ia, aole i nied not; but confessed, I am hoole, i mai la, Aole owau ka not the Christ.

Mesia.

21 And they asked him, What 21 Ninau aku la lakou ia ia, then? Art thou Elias? And he Owai hoi? O Elia anei oe? I mai saith, I am not. Art thou that la ia, Aole. O kela kaula anei prophet? And he answered, oe? I mai la ia, Aole.

No.

22 Then said they unto him, 22 Ninau hou aku la lakou ia Who art thou? that we may ia, Owai la hoi oe? i hai aku ai give an answer to them that makou i ka poe nana makou i sent us. What sayest thou of hoouna mai, Heaha kau olelo thyself? nou iho?

23 He said, I am the voice of 23 Hai mai la ia, Owau no ka one crying in the wilderness, leo e kala ana i ka waonahele, Make straight the way of the E hoopololei i ke alanui no IeLord, as said the prophet Esaias. hova e like me ka Isaia ke kaula i olelo ai.

24 And they which were sent were of the Pharisees.

24 O na mea i hoounaia'ku, no ka poe Parisaio lakou. 25 And they asked him, and 25 Ninau aku la lakou ia ia, said unto him, Why baptizesti aku la ia ia, No ke aha la hoi thou then if thou be not that oe i bapetiso ai, ke ole oc ka Christ, nor Elias, neither that Mesia, aole hoi o Elia, aole hoi prophet? o kela kaula?

26 John answered them, say- 26 Olelo mai la o Ioane ia laing, I baptize with water: but kou, i mai la, Ke bapetiso nei there standeth one among you, au me ka wai: aka, ke ku nei whom ye know not: kekahi iwaena o oukou, ka mea Ja oukou i ike ole ai.

27

27 He it is, who coming after me, is preferred before me, ana whose shoe's latchet I am not ia; worthy to unloose.

28 These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.

Oia ka mea e hele mai mahope o'u, mamua o'u aole au e pono ke kala ae i ke kaula o kona kamaa. 28 Hanaia iho la keia mau mea i Betania, ma kela aoao o Loredane, kahi a Ioane i bapetizo ai.

29¶The next day John seeth 29 ¶ A ia la ae, ike ae la o IoaJesus coming unto him, and ne ia Iesu e hele mai ana io na la, saith, Behold the Lamb of God, i mai la, E nana i ke Keikihipa which taketh away the sin of a ke Akua; nana e lawe aku ka the world! hala o ke ao nei.

30 This is he of whom I said, After me cometh a man which

i

30 Oia nei ka mea nona wau olelo ai, E hele mai ana keka hi kanaka mahope o'u, mamua mahope

« PrécédentContinuer »