Az ... Országgyűlés Képviselöházának jegyzokönyvei ...: Hiteles kiad, Volume 4

Couverture

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 43 - Ha a kisajátítandó területnek állapota a foganatosított építkezési munkálatok által olyan változást szenvedett, hogy annak korábbi minősége a becsléskor fennálló állapot szerint meghatározható nem lenne, a minőség a kisajátítás után a tulajdonosnál maradt s hason művelési ág alatt levő részeknek és ezek hiányában a szomszéd területeknek minősége szerint határoztatik meg.
Page 408 - Xll-ik törvényczikk 14-ik §-a alapján külön törvény fog részletesen intézkedni. ,,A tettleg szolgálatban levők katonai fegyelmi törvények alatt állanak, polgári viszonyaik és kötelezettségeik tekintetében mindazáltal, melyek nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a polgári törvények és hatóságok alatt fognak állani. Addig, míg a katonai törvények az átalános védkötelezettség igényeinek megfelelőleg, annak utján átdolgoztatnának, előzetesen már most kimondatik,...
Page 408 - A tartósan szabadságoltak, a tartalék, tengervéd és a honvédség, tényleges szolgálatban nem álló tisztjei és legénysége, továbbá a tényleges szolgálatban nem álló póttartalékosok, minden polgári viszonyaikra nézve, úgyszintén bűnvádi és rendőri ügyekben polgári törvények és hatóságok alatt állanak s csak azon megszorításoknak vannak alávetve, melyek a jelen törvényen alapszanak sa nyilvántartás czéljából szükségesek. E végett kötelesek tartózkodási...
Page 258 - ... katholikus egyház — épen, mert elébb privilegiált állást foglalt el az országban — ily törvényes biztosítást még nem bir. Tekintve a mozgalmakat, melyek a katholikus egyház körében történnek, tekintve azt, hogy az autonomia utáni törekvéseknél maga a felsőbb egyházi rend lépett fel mint kezdeményező : teljes jogom van hinni, hogy a katholikus egyház körében a világiaknak az egyház vagyonára és az iskolára az őket megillető befolyás megadatván, a törvényhozásnak...
Page 408 - A szabadságosok, szabadságuk ideje alatt, a tettleg szolgálatban nem álló tartalékosok, és a honvédek tisztjei és a legénység, minden polgári viszonyaikra nézve, ügy szintén bűnvádi és rendőri ügyekben polgári törvények és hatóságok alatt állanak, s csak azon megszorításoknak vannak alávetve, melyek ezen törvényben alapszanak sa nyilvántartás czéljából szükségesek.
Page 345 - ... jövedelmek megrövidítésének megakadályozása körül ezen törvényczikk és a közadók tárgyában hozott egyéb törvények által kötelességükké tétetik, s az ezen törvények alapján kiadandó pénzügyministeri rendeleteket felelősség terhe alatt végrehajtani tartoznak.
Page 177 - Felsége jóváhagyása mellett megállapítani. 8. §. A két metropolia különválásából eredő mindennemű követelések, a mennyiben kölcsönös egyezség utján kiegyenlíthetők nem lennének, ügy az egész metropoliát mint a püspöki megyéket vagy egyházközségeket, vagy netalán egyes egyéneket illetők is, ő Felsége által az illető minister ellenjegyzése mellett delegálandó valamely rendes bíróság előtt...
Page 95 - ... példányokat 8 nap alatt az illetékszabással megbízott hivatalnak bemutatni, a végett, hogy ez az egyidejűleg előmutatandó eredeti első példány alapján rávezethesse azokra az első eredeti példánytól járó fokozatos illeték megtörtént lefizetéséről szóló hivatalos bizonyítványt. Ha olyan eredeti szerződési példányok fordulnak elő, melyeken a most említett hivatalos bizonyítvány hiányzik, ezek után a fokozatos illeték feltétlenül háromszorosan szabandó...
Page 105 - A szükséges munkaerők az illető pénztári és számviteli hivatalok személyzetéből adatnak a bizottságok rendelkezésére a közös pénzügyminiszter által. 12. §. Az ellenőrző bizottságok feladata: a) helyes ellenőrzési szabályok alkalmazásával őrködni a felett, hogy a forgalomba bocsátott pénzjegyek, tehát állam- és váltójegyek összege meg ne haladja a törvényhozások által...
Page 95 - A szerződő felek kötelesek az emiitett, és illetékes bélyeggel ellátott eredeti példányokat 8 nap alatt az illetékszabással megbízott hivatalnak bemutatni, a végett, hogy ez az egyidejűleg előmutatandó eredeti első példány alapján rávezethesse azokra az első eredeti példánytól járó fokozatos illeték megtörtént lefizetéséről szóló hivatalos bizonyítványt.

Informations bibliographiques