Chants populaires des Flamands de France

Couverture
Georg Olms Verlag, 1855 - 419 pages
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Het nicuw geborcn kind Comt verwondert u hier menschen
3
Den blyden nacht 0 blydcn nacht Messias is geboren
5
Komt na t stalleken Korat met vreugd na t stalleken
7
Den grooten dag Dat elk op dezen dag
9
Bethleem Maria die zoude naer Bethleem gaen
12
Herderkenslied Komt herders en herdcrinnen
14
Den engel en de herders Ontwaekt loopt herders dezen nacht
16
Den voedstervader Joseph Jesus voeder
20
Anne Marie Anne Marie waer gaeye nae toe
274
De Bazinne t Is de bazinne van al de bazinnen
275
Een Fraeye Man Daer was eenen man
276
s Avonds En s avonds en s avonds
277
t Carillon van Duynkerke Een kalemnnden rok
278
t Carillon van Ekelsbeke Adieu Ekelsbeke
279
Kermislied Wel ekomen kermisvolk
281
Jubilate Jubilate gloria
282

De aenbidding der herders Wat zang wat klank
23
Liedeken tot ecre van SMaerlens Guide tyden als men
26
Denslaep van t kindeken Jesu Den engel komt van bovenuyt de logt
27
Herders offerand Makkers laet ons naer Messias gaen
28
Jesus wellekom Vroelyk herders komt vry binnen
30
t Stalleken van Bethleem Herders brengtmelk en soetigheyd
32
Geboorte Jesu Ghcluck te saem
34
De goede maer t Wyl in den nacht
37
Den Messias Wat vreugd hoor ik uyts hemels zaelen
39
Kerszang Alderzoetsten nacht wanneer dat is gebooren
40
De dryvoudige geboorte t Is naer reden en behoorte
45
De aenbidding der dry koningen Laet ons met eenen blyden gcest
48
Den soeten naem Jesus O soeten Jesus God en mensch
52
Heylige Moeder Anna Wie kan genoegzaem lof
55
Viva Maria 1k voele dat myn herte leeft viva
58
Van den H Ludovicus Verheugt u met een nieuwen geest
72
De Dry Koningen Daer kwamen dry koningen met cen stcrr
79
Ander DrieKoninglied Daer kwamen dry koningen met een sterr
88
Geestelyk Meylied De zoete tyden
105
Geestverligtende liedeken Waer is er kerke zonder sanck
111
CarmelisBerg Komt hier menschen wys beraen
118
De twaelf Getallen Een is eene
129
Reuzelied Als de groote klokke luyd 159
142
Halewyn en het Kleync Kind Een kind en cen kind en
149
KO Dorthea Al die wilt hooren een nieuw lied
175
Blanchefleur Een stuk van liefde moet ik u verhalen
177
De Lindeboom Onder de groene linde
183
Onder den lindeboom groene Onder een lindeboom groene
185
De twee Koningskinderen Het waren twee koningskinderen
187
Het Soudaensdochtertje Een Soudan had een dochterken
191
De dry Macgdekens Wy klommen op hooge bergen
200
De dry Herdekens Daer gingen dry herderkens uyt om te jagen
207
Tjanne Ach Tjannc zeyde hy Tjanne
209
Den Verloren Zoon Hoort al te samen een vermaen
211
De Vier Gasten Hoort vrienden luystert naer dit lied
216
De Voerman God toont zyn werken wonderbaer
221
Genevova Daer was een edel Palzgravin
228
De Wandelende Jode God heeft zyn wonderwerken
237
Reys naer Island In t jaer zeventicn hondert
247
Vertrek nner Island Alle die willen naer Island gaen
251
Het Afscheyd Het windetje die uyt den oosten waeyt
253
fi7 Het Afzyn Wel Island gyn bedroefde kust
256
Zeemansleven Lnystert al toe die op de baren
258
Kaperslied Al die willen te kapren varen
260
Kapiteyn Bart Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt
261
Mooy Bernardin Wat doet gy in het groene veld
267
Mavrouwe k Passeerde voor de visschemerkt
268
Warme Garnars Moeder ik wil hebben een man
270
Het Garnarsmeysje Daer was een meysken zoo jonk en gezond
272
Hanen en Rochen Daer wasser een meysje van Duynkerk gelaén
273
Zoete Mariton Ziet de arme peerdebeeste
284
l Spinnewiel Vrienden k heb hier beschreven
285
Jan de Mulder Jan de mulder
288
De Vogel Kort en lang
290
Den Uyl Den uyl die op den peerboom zat
292
Jan Plompaert Jan Plompaert en zy wuvetje
294
Plorapaert Plompaert en zyn wuvctje
296
Het Wyf die spon Dacr was ii wuf die spon
297
De Vinkenieren Plaisante vinkenieren
299
Moeder Anna Laet ons met lofzangen pryzen
309
Sinte Anna nuchten En als daer SintAnna nuchlen komt
310
Sinte Annadag t Is van dage Sint Annadag Sint Annadag 512
313
SinteAnnaFecst Jonge dochter en wilt niet treuren
318
Het Purperen Lint Jofvrouw bcwacrt uw purperen lint
323
Den Wagen Komt hier gy proper maegdetje
324
Den Nicuvven Wagen Ik zoude nu zoo geiren
325
De Jagt Mascurlje gae ye meê
326
De Ezelinne Daer is een ezelinne
334
Den Boom Den boom groeyt in den zavel 355
339
Rype Kersen Een oud mannekie wilde vryen
341
t Groen Mculetje Langst een groen meulelje 542
343
De Krcupelacr Den krepelacr ging wandelen
345
Den Wyn Laet ons te gader
349
De twaelf Glazen k Nemen uit het glazeken een 555
355
Lire Boulire Lintje en Trientje en Bcllotje en Martintje 556
358
De Boeren Waervan gaen de bocren de boeren
373
Boeren tevredenheyd Als de boer een paer kloefkens heeft
374
Boerendragt Snyd de boer zyn hair af
377
Waerheden Te Merris daer is een steenen molen
378
De Meysjes van Duynkerke Te Duynkerk gaet het al verkeerd 579
380
Het mocyelyk Kwezeltje Zeg kwezeltje weye gy dansen
382
Het verwaend kwezeltje Daer was een kwezeltje die t al wil vcrstaen
383
Klaesje Klaes die sprak zyn moeder aen
385
Oude en Jonge Springt op en toogt uw schoen
390
Bellotje de Jofvrouw Bellotje die was versteken
393
Jan mynen man Jan mynen man zou ruyter wezen
397
Kreukelzetje Kleen kleen kreukelzetje
398
Kareltje Kareltje Karcltje tjip tjip tjip
399
Matheetje Matheetje kwam van Watou
400
Marietje van Vormezeele Anne Marietje van Vormezeele
401
t Kindje die slaept Slaept kindeken slaept
402
t Kindje Daer is a kindje geboren
403
t Kindje in t water Daer is S kindje int watcr gevallen
404
Den Nieuwjaeraven t Was op een Nieuwjaeraven
405
De Kadullen Wy zyn al byeen
406
Den Bouwulf Schaepwachter schaepwachter
407
De twee Koningsdochterkens Een koning die haddc twee
416
2rî Donbevlekte onlfangenisse van Maria Schoone maegd Maria ons verlangen 60
418
Droits d'auteur

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques