Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Ordo administrandi Sacramenta, et alia

quædam officia ecclesiastica ritè peragendi, in Miffione Anglicanâ.

Ex.Ricúali Romano, juffu Pauli quinti edito

extractus. Nonnullis adjectis ex antiquo Rituali Anglicano.

* De Sacramentorum adminiftratione in genere. IN adminiftrandis facramentis caveat facerdos

ne ritus ab Ecclefià præfcriptos, prætermittere, vel in alios mutare, præfumat : memor illius canonis sacrosanctæ Tridentinæ fynodi (Seff

. 7. Can. 13.) Si quis dixerit receptos et approbatos ecclesiæ can tholicæ ritus, in folemni facramentorum adminiftratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut fine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque eccléfiarum paftorem mutari poffe, anathema sit.

Cum autem in ecclefiâ Dei nihil fan&tius aut utilius, nihilquie excellentius aut magis divinum habeatur quam facramenta ad humani generis falutem a Christo Domino inftitüta; parochus, vel quivis alius sacerdos, ad quem eorum adminiftratio

pertinet,

A 2

pertinet, meminise in primis debet, se saneta tractare.

- Quamobrem illud perpetuocurabit ut integrè,caftè, pieque vitam agat- -ne impurè et indignè Christi facramenta adminiftrans in æternæ mortis reatum incurrat. Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis fibi conscius (quod absit) ad sacramentorum administrationen non audeat accedere : nisi prius corde pæniteat : sed si habeat copiam conf.jarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.

Quâcumque diei ac noctis horâ ad facramenta ministranda vocabitur, nulla:n officio fuo præstando (præfertim si necesitas urgeai) moram interponat. Ac propterea populum fæpe, prout se offeret occasio, præmonebit, ut cum Jacro ministerio opus fuerit se quamprimùm advocet, nullâ temporis, aut cujufcumque inconimodi habitâ ratione.

Ipse verò antequam ad hujufiriodi administrationem accedat, paululùm, fi opportunitas dabitur, orationi, et facræ rei quam ačturus eft, meditationi vacabit, atque ordinem minilirandi et cæremonias pro temporis fpatio præviilebit et per. leget.

In omni facramentorum administratione flola saltem indutus fit; nisi in facramento penitentie miniftrandi occafio, vel locus interdum aliter fuadeat. Curabit etiam ut sacra supellex, vestes, ornamenta, lintearnina et vaja ministerii, integra, nitidaque fint et munda.

In facramentorum administratione, eorum virtutem, usuin ac utilitatem, et ceremoniarum fignificationes, ut concilium Tridentinum præcipit, ex Sanctorum Patrum et Catechisini Romani doctrinâ, ubi commodo fieri poterit, diligenter explicabit. Dum autem jacramentum aliquod miniftrat, fin

gula

gula verba quæ ad illius formam et ministerium pertinent attentè, distinctè et piè, atque c'arâ voce pronuntiabit. nec memoriæ, quæ plerumque labitur, facilè confidet, fed omnia recitabit ex libro.

Illud porro diligenter caveat, ne in facramentorum administratione aliquid, quâvis de caufâ, vel occasione, directè vel indirecīè exigat aut petat; sed ea gratis ministret, et ab omni fimoniæ atque avaritiæ suspicione nedum crimine longissimè absit. Siquid vero nomine eleemofynæ aut devotionis fiudio, pera&ta jam sacramento, sponte à fidelibus offeratur, id licitè pro consuetudine locorum accipere poterit, nisi aliter episcopo videatur.

De Sacramento Baptismi.

А

QUA in Baptismo adhibenda debet elle eo anno

benedicla in Sabbato farelo Pafcha, vel in Sabbato Pentecostes : quæ si defecerit, parochus aliam aquam pro baptismo benedi;at, ex formulâ quæ infra præfcribitur.

Baptismus licet fieri poffit aut per infusionem aquæ, aut per immersionem, aut per afperfionem, primus tamen vel secundus modus, qui magis funt in usu, pro ecclefiarum confuetudine retineantur; ita ut trinâ ablutione caput baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum crucis, uno et eodem tempore quo verba proferuntur, et idem fit aquam adhibens et verba pronuntians.

Legitimus quidem baptismi minister est parochus - fed quoties infans aut adultus verfatur in vitæ periculo, potest sine folemnitate a quocumque baptizari, in qualibet linguâ, five clerico, five laico-five

« PrécédentContinuer »