Hiteltörvények gyüjteménye kiegészitve az iparügyi, hajózási, vasuti és égyéb melléktörvényekkel: A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekböl, birósági és más hatósági elvi jelentöségü határozatokból, a közkézen forgó összes forrás-müvek felhasználásával, valamint az egybeállitónak birói gyakorlata közben éveken át végzett terjedelmes magánfeljegyzései és részben irattátri nyomozata alapján is rendszeresen összeállitotta Dr. Túry Sándor ...

Couverture
Sándor Túry
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadása, 1908

Ŕ l'intérieur du livre

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 330 - XXVI. 10.) 409. §. Ha az, ki az áru átvevőjeként kijelöltetett, nem található, vagy ha ez az átvételt megtagadja ; vagy ha az átvétel vagy áru mibenléte iránt vita keletkezik, az érdekelt félnek jogában áll az áru mibenlétét birói szemle utján megállapittatni.
Page 248 - Azon korülmény azonban, hogy az eladó a fuvarozással jaro kiadások es koltségek viselését elvállalta, még magában véve nem szolgálhat okul arra, hogy a hely, hová a fuvarozásnak törtenni kell, az eladóra nézve a teljesités helyéül tekintessék.
Page 478 - Kozgyűlés. 25. §. A kozgyülést rendszerint az igazgatóság hivja össze. A szövetkezet tagjainak egy tizedrésze a kozgyülés osszehivását az ok es czél kijelolése mellett bármikor követelheti. Ha az igazgatóság ennek 8 nap alatt meg nem felel : a tagok kérelmére a kozgyülést az illetékes czégjegyzék-biróság hivja össze. Az alapszabályok a kozgyülés összehivásának jogát a tagok kisebb számához köthetik. 26. §. A kozgyülésen mindenik tagnak egy szavazata van....
Page 476 - A felosztható nyereség {12. §.> elsósorban az üzletrészek közt az üzleti év elején mutatkozó befizetések arányában osztandó fel, ugy azonban, hogy a,z osztalék ot (5) százalékot meg nem haladhat, s csak akkor fizethetó ki, ha az üzletrész mar teljesen befizettetett, vagy a veszteség folytán csökkent üzletrész kiegészittetett. Ellenkezo esetben az üzletrész javára irandó. Az ot százalékot meghaladó nyereség a tartalékalap novelésére forditandó. 14. §. A mérleg...
Page 15 - A közkereseti társaság czégének, ha abban minden társtag nevé nem foglaltatik, legalább a társak egyikének nevét, a társasági viszony létezésére utaló toldással, kell tartalmaznia. Betéti társaságoknál a czégnek a beltagok közül legalább egyiknek nevét, a társasági viszonyra utaló valamely toldással, kell magában foglalni.
Page 452 - Ítélet jogerejüvé válta után, illetőleg a harmadbirósagi ítélet kézbesítése után három nap alatt adandó be. E szabály a gondnok által képviselt félre is kiterjed; a gondnok kérelmére mindazonáltal, gondnokoltja lakásának kinyomozása czéljából, szükség esetében a bíróság 30 napig terjedhető halasztást engedhet.
Page 338 - Ha a különvált árújegy birtokosa a letett tárgyakat a közraktárból kivenni akarja, a zálogjegyet magához váltani tartozik. Amennyiben azonban a zálogjegy birtokosa távol van, vagy ismeretlen, vagy ha a felek a visszafizetés feltételei iránt meg nem egyezhetnek, az árújegy birtokosának jogában áll a zálogösszeget járulékaival együtt a közraktárnál letenni.
Page 144 - A mérleg felállításánál, következő szabályok szolgálnak irányadókul ; • .'....: ,1. a társaság vagyona azon értékben veendő fel, mely az üzleti év utolsó napján az egyes tárgyak értékének megfelel ; 2. az árfolyammal biró papírok legfelebb azon árfolyamban vehetők fel, melylyel azok az üzleti év utolsó napján bírnak ; 3.
Page 338 - Az áru- es zálogjegy együttes birtoka jogot ád a letett tárgyak feletti szabad rendelkezésre. A zálogjegy magában véve a letett tárgyakra zálogjogot ád a kölcsönösszeg es járulékai erejéig, ellenben az árujegy magában véve a zálogjog által korlátoít rendelkezési jogot át a birtokosnak.
Page 253 - A vevő a más helyről küldött árút, a mennyiben ez a rendes üzleti kezelés szerint lehetséges, az átvétel után haladéktalanul megvizsgálni, s ha az a kikötött vagy törvényi kellékeknek meg nem felel, e körülményről az eladót azonnal értesíteni tartozik.

Informations bibliographiques