Images de page
PDF
ePub

Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Papír ze skladu České společnosti pro obchod a průmysl papírnický G. Wiesner, Duffek a spol. v Praze.

[ocr errors]

Z PŘEDMLUVY KE ČTVRTÉMU VYDÁNÍ.

Ačkoliv uplynul právě rok od vyjití posledního vydání této knihy musilo býti vylíčení podrobeno důkladnému prohlédnutí a částečnému přepracování. Na dálném východě jest v plném proudu válka, jejíž předzvěsti mohla vyznačiti ještě předmluva k třetímu vydání; touto válkou, kde poprve stála proti sobě vymoženostmi moderní techniky vyzbrojená loďstva dvou rovnocenných soupeřů, dozrálo celé množství nových problémů mezinárodního práva a staré otázky došly nového osvětlení. Dříve neměly dodávky uhlí od neutrálních států nikdy takový význam, jak ode dne, kdy baltické lodstvo opustilo domovský přístav; nikdy nebylo postavení států na válce nesúčastněných obtížnější jako vůči rozptýleným ruským křižákům, které hledaly před pronásledujícím nepřítelem útočiště v neutrálních přístavech. Jenom přísné zachovávání neutrality zabránilo výbuchu světové války; avšak nedostávalo se jasných precedenčních případů pro vymezení povinností uložených neutrálům mezinárodním právem. Každé vylíčení mezinárodního práva, ať je sebe skromnější a stručnější, musí se pokusiti o zaujetí stanoviska k těmto novým otázkám. Nemohu posouditi, zdali jsem vždy rozhodl správně; tolik však mohu ujistiti, že jsem k provedení přistupoval vždy bez jakékoliv politické předpojatosti.

Nebyly to však jen otázky válečného práva, které potřebovaly opětného prozkoumání a širšího propracování. Kromě podmořských kabelů, těchto nervových provazců světových mocností, volá po mezinárodně-právní úpravě i telegrafie bez drátu; po francouzsko-italské dělnické smlouvě z 15. dubna 1904 byl poprvé mezinárodní dohodou udán směr pro zákonodárství na ochranu dělnictva a kodifikace mezinárodního práva soukromého učinila přese všechny technické obtíže mohutný pokrok; zatím co Rusko a Japonsko spolu zápasí o prvenství ve východní Asii, došla potřeba národů po pokojném urovnávání státních sporů takového úspěchu, o jakém snil asi málokterý delegát na haagské konferenci z 1899: celá síť rozhodčích smluv, na nichž dokonce i Německá říše má svou účast, obepíná kulturní státy a rozčilující příhoda Hullská dochází smírného vyřízení.

Charlottenburg, v únoru 1905.

Frant. v. Liszt.

POZNÁMKA PŘEKLADATELOVA.

Z tohoto překladu bylo nutno vypustiti v kontextu některé partie, v nichž se doklady z konkretních smluv Německé říše s jinými státy illustrují všeobecné věty textu, z toho důvodu, že paedagogický význam těchto dokladů pro českého studenta není tak značný. Z téhož důvodu vynechány z příloh některé německé smlouvy. Kromě toho vypuštěn také paragraf uvádějící významnější literaturu a časopisy mezinárodního práva, jakož i všechny poznámky mající význam jenom literární.

« PrécédentContinuer »