A polgári törvénykezési rendtartás mai érvényében: A perrendtartási törvények (1868: LIV., 1881: LIX., 1893: XVIII. és 1907: XVII. törvényczikkek) szerves összefüggésben. Rendes és sommás eljárbás. Eljárás a fizetśi meghagyásoknál. Kereskedelmi, váltó, lakbérfelmondasi és lakáskiüritési eljáras

Couverture
Franklin-Tarsulat, 1908 - 315 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 171 - ... ha meg nem jelenése folytán lett ügyvesztessé azon fél, ki épen nem, vagy nem szabályszerűen idéztetett; c) ha valamelyik fél törvényes...
Page 283 - Ha a sommás eljárásra alkalmas váltó alapján rendes tárgyalás kéretett: felperes részére, ha alperes a tárgyalásra meg nem jelenik, vagy ha megjelenik ugyan, de a követelést nem kifogásolja, a tárgyalás által felmerült költség s ügyvédi munkadíj meg nem ítélhető.
Page 168 - Ha a tárgyalás határnapját a felebbezőnek ellenfele mulasztja el. valamint ha a felebbező fél a felebbezési kérelem szóbeli előterjesztése után mulasztja el a tárgyalást, a felebbezési tárgyalás a megjelent féllel ennek kérelmére megtartandó. Ez esetben a megjelent félnek az ellenféllel...
Page 277 - ... van jogosítva ; e) a kereseti összeg, s ha ennek tárgyát nem váltóból származó követelés képezné, a kereset tárgyának rövid megjelölése. A váltókereset első példányához az eredeti váltó, esetleg a megsemmisítési eljárásra vonatkozó eredeti végzés és az ügyvédi megbízás hiteles alakban, a többi példányokhoz pedig egyszerű másolatban melléklendők.
Page 50 - ... 2. telki szolgalmakat tárgyazó perekben a szolgáló telek értéke; az uralkodó telek tulajdonosa azonban a rendes eljárás megindítása czéljából igazolhatja, hogy a szolgalom az uralkodó telek értékét a szolgáló telek értékén felül emeli; 3. osztályperekben a felosztandó vagyon, határperekben pedig a vitás terület értéke; 4.
Page 278 - Váltói peres eljárásban mindenik fél tartozik magát ügyvéd által képviseltetni. Ha a fél ügyvéd nélkül jelenik meg a tárgyalásra : meg nem jelentnek tekintendő. A meg nem jelenéssel egyenlőnek tekintetik az is, ha a fél helyett megjelent ügyvéd kellő megbízással nincs ellátva. Ügyvéd ellenjegyzése nélkül benyújtott peres beadvány rendszerint hivatalból utasítandó vissza.
Page 29 - ... e) az olyan felek ügyeiben, kiknek valamelyikével ellenséges vagy peres viszonyban áll. A négy első esetben érintett akadályok akár az eljárás megindításakor, akár annak folyama alatt merültek fel, — habár a felek e miatt nem tettek volna is kifogást, — az illető bírói személy által az elnöknek hivatalból feljelentendök, a ki az érdekelt tag helyett más birót alkalmazand.
Page 289 - LIV. tcz. és 1881 : LIX. tcz. a polgárosított határőrvidéken hatályba lép, a polgárosított határőrvidékre is kiterjed. Azon területeken, melyekre az 1881 : LIX. tcz. nem bir hatálylyal (Fiume város és kerülete) a...
Page 235 - ... alkalmával, akár később írásban kifejezetten alávetették ; e) egyfelől a közraktári vállalat, másfelől a közraktári jegy (árújegy és zálogjegy) birtokosa között, a közraktári ügyletből felmerült peres kérdések, ha ezen kivételes bíróságok illetősége a vállalatnak közzétett üzleti szabályaiban (1875 : XXXVII.
Page 29 - Bírói személynek nem szabad oly ügyekben résztvenni : a) melyekben saját személyénél fogva érdekelve lévén, közvetlenül vagy közvetve kárt vagy hasznot remélhet : b) melyek által felesége vagy jegyese, fel- vagy lemenő ágbeli rokonai, avagy olyan személyek vannak érdekelve, kik vele...

Informations bibliographiques