Vadászati ügyben hozott kormány-rendeletek: határozatok döntvények és szakvélemények gyüjteménye, Volume 1

Couverture
Grill K., 1893

Ŕ l'intérieur du livre

Table des matičres


Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 361 - ... nem hagy, azoknak sem nevét, sem lakását meg nem mondja, zálogot nem ad, vagy a felszólitót a legközelebbi község elöljáróságához követni nem akarja, vagy a felszólitónak hamis nevet vagy lakást mond be ; c) az, a ki saját nevére szóló jegyét használat végett másnak adja át ; d) az...
Page 352 - A vadászat tulajdonosa vagy haszonbérlője és a felvigyázó személyzet, nemkülönben a közrend fentartására hivatott közegek jogosítva vannak, mindenkit, kit tilos vadászaton kapnak, ha magát fel nem ismerhetővé tette, nevét eltagadta, vagy állandó lakhelye ismeretlen, a legközelebbi községi hatósághoz kisérni, hogy itt kiléte kiderittessék.
Page 346 - Azon községekben, hol a birtokszabályozás és űrben elkülönzés megtörtént és a korábbi földesúr a vadászati jogot a volt úrbéresek tulajdonában magának jövőre is fentartotta, az ily kikötés érvényét veszti. A volt úrbéresek azonban kötelesek, ha a földesúr a vadászati jog fentartásáért, akár ingatlanban, akár más módon bármi árt adott, ezen szolgalmat azon szabályok szerint megváltani. a melyek az úrbéri természetű szolgálmányok megváltására külön...
Page 346 - D öllel számítandó 200 holdnál kisebb terjedelmű birtoka legalább három oldalról körülvétetik, az ilykép elszigetelt birtok tulajdonosa a vadászati jogot az azt környező vadászterület birtokosának, vagy haszonbérlőjének haszonbérbe adni, ez viszont haszonbérbe venni köteles. A barátságos egyesség létre nem jötte esetére a 2-ik Ł-ban megnevezett közigazgatási hatóság határoz.
Page 345 - ... állandó szigetet képez ; 3. az egy tagban legalább — holdját 1600 D öllel számított 50 holdat tevő földbirtokok tulajdonosai, összefüggésben levő földjeikre nézve, a vadászati jog gyakorlására egyesülhetnek, a mennyiben az egyesitett területek a 200 — 1600 D öllel számított — holdat megütik.
Page 352 - A közigazgatási elbírálás alá tartozó kihágások esetén követendő eljárásra nézve az elébb idézett törvény 42. §-a alapján kibocsátott miniszteri szabályrendelet, a törvényhozás további intézkedéséig, a vadászati kihágásokra nézve is zsinórmértékül szolgál. 48. §. A vadászatról szóló 1872. évi VI. t.-cz. és az 1876. XLIV. t-cz. hatályon kívül helyeztetnek.
Page 352 - Ha a vadászati kihágás miatt, a kihágási bíróságnál, a tett elkövetése napjától számítandó három hó alatt panasz vagy feljelentés nem történik, a kihágás büntethetősége elévül. Ha azonban a büntető törvények alá tartozó eset forog fenn, az elévülési idő is a büntető törvények értelmében határoztatik meg.
Page 347 - A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik.
Page 355 - Az erdészeti szakiskolák hallgatói ax.oii kedvezményben részesitletnck, hogy a 9. í--bun eyy évre megállapított vadászati adó felét fizolik. 7. §. Hegyvidékeken, a hol a természeti viszonyoknál fogva a dúvadak (farkas, medve) elszaporodtak, azokat a birtokos illetve bérlő saját területén elpusztíthatja azon esetben is, ha vadászati jegygyei ellátva nincsen. Azok, kik a vadászatról szóló törvény 19 — 24. §-aiban körülírt hivatalos vadá.-zatra meghivatnak, abban...
Page 348 - ... a vadászat tulajdonosai, bérlői, vagy azok szakértő megbízottjai részére engedtetik meg. 16. §. A vadászat csak lőfegyverrel vagy lóháton bárminemű vadászebek használatával gyakorolható. A vadászat gyakorlása közben a vetésekben, ültetvényekben vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott minden kárért, a vadászatot gyakorlók teljes kárpótlással tartoznak. A kár bejelentése, becslése és megtérítése a 7. §-ban megirt módon eszközlendő. A vadászatra...

Informations bibliographiques