Images de page
PDF

Φκ ετ αιτιτς λε κ χριετοε αςαιοτ· ε 2ρκι ελεκ κεκκολι κατα κι κραΦκ 7· οτ·οκ λε ατ·κοες οτ·οκ λε αςτωκς Δεκ κι εκοοτ· Μ Μακ κ κατα κι κραΦκ 5 οτ·ορ λε αςοτ·οκες ε κκΦα ιτα αςοτ·οκες ε κι Ελ ε " αιεκεκεωε αςοτ·οκες εα κ κιωι Ει Φ Ει εοκ ετ· εοκ και ετε κοτ·κοτ·ο κιοκ κια ε Δοτ·κ ε Φ κοτ· κακ κε χωοτ·κι λε ατ·εκκοτ-ι- 7ιτα αςοτ·οκρς ε ιακωλοε ιτα αςοτ·οκρς ε κι ακοετολοε τκροτ·-ε 5 ε κ Δαε λε Μαιωοτ· τκροτ· Μ Φ ρκΦ Μ κι οτ·Δε αςοτ·οκες ε ροι Σω ε 9 ι3.κοκ καρ κε κι κοτ·λι ε λολ οτ·τε κι ακοετολοε τκροτ· κ Φεαικ-κια ακ ε εροτ· αιοτ·Φ ε ροι λε ακοετολοε εελε λε αιιτολι Ει εα Φ εκκλκεια Ειτε Φ κοτ·Φ -› Η Δεκ οτ· καιοε λε Ειτε Φ κοτ·Φ Φοι Μ κ ε Φοι Μαιος οτ·οκ κεςκαιοτ ετε Ει Δκτ Μκε ςκιωκι Ει κιοτ·ιτ αλλα αι5'ι Διει ε 2οτε ρωοτ· τκροτ· ακοκ λε ακ αλλα κι καιοτ Ειτε Φ κοτ·Φ εε κεαικι 4» ” Ετε οτ·κ ακοκ ιτε κκ τεκκι ωικι Μ και ρκΦ οτ·οκ και ρκΦ ατετεκκακΦ ε 17 ιελε λε κ χριετοε εεει ωικι Μαιος λε αςτωκς ε λολ Δεκ κκ εε αιωοτ·τ κωε οτ·οκ κακ οτ·οκ λω Μαιοε Δεκ εκκοτ· λε Μαιοκ ακαεταειε Ειτε κι ρεςαιωοτ·τ κα κιωκι-ε ” ιελε λε Μαιοκ ακαεταειε Ειτε κι ρεςαιωοτ·τ κα κιωκι ιε οτ·λε Μκε κ χριετοε τωκς -› '5 ιελε λε Μκε κ χριετοε τωκς καρα ας κιοτ·ιτ Ειλε κεκκιωικι -› ς κιοτ·ιτ οκ Ειλε κετεκ-κε-καρΦ-ε 15 εεκα λεαιεκ λε οκ εκοι Μ αιεερε Ει κοτ·λ Δα Φ κοτ·Φ λε ακερ αιεερεΔα Φ κοτ·Φ λε αςτοτ·κοε κ χριετοε Φαι ετε Μκ' εςτοτ·κοες ιελε καρα κι ρεςαιωοτ·τ κα τωοτ·

κοτ· ακα 15 ιελε καρ κι ρεςαιωοτ·τ κα τωοτ·κοτ· ακ ιε οτλε .ιἱιπε π χριετοε τωπιΦ -ι› '7 ιελε λε .λπε π χριετοε τωπι! οτ εΦλποτ πε πετεππαριζ· έτι οπ τετεπ χπ .λεπ πετεππολι 18ιε οαρα ππ ετ ατεπποτ λεπ π χριετοε ατταπο -› 19 ιελε λεπ .·6ρπι .λεπ παι

ωπ.=6 .έι.πατατε! απερ οελπιε ε π χριετοε ιε τεπτι π οτ παι ε ροπ ε ροτε ρωιπι πιλεπ -› λαξ· ποτ λε α π χριετοε τωπε! ε λολ .λεπ ππ εε .πωοττ τ απαρχπ πτε ππ ετ ατεπποτ -› 21επιλπ παρ ε λολ οιτεπ οτ ρω.πι α Φ .ποτ Φωπι ε λολ οπ οιτεπ πε ρω.ιπι τ απαεταειε πτε πι ρει!.πωοττ -› 22 .ιιλ Φ ρπΦ παρ ετε .λεπ όλω εεπα .ποτ τπροτ παι ρπΦ· οπ :λεπ π πε χριετοε εεπα ωπ.ο τπροτ -› Η πι οται λε πι οται λεπ πεπταπ.πα -› απαρχπ π χριετοε ἰτα πα π χριετοε .εεπ πει!λι 'π ι Ή ιτα πι λωπ ροταπ απ Φαπ ιζ· π ξ· .πετοτρο .λ Φ ποτ·[· οτοο Φ ιωτ ε ιπωπ απ ι·ιπαπ πωρεΙ π αρχπ πιλεπ πε.νι εοτεια πιλεπ πε.ινι λο.νι πιλεπ ·›

Β ρω·[· παρ ε ροι! πτει!ερ οτρο πιατε @χα πεεΦλαλι

- τπροτ εα π εεπτ π πεπταλατλ-ε 26 πι απ π λαλι

ςπα πωρ:Η ετε Φ .ποτ πε τ, .27αιΦερε πχαι παρ πιλεπ ο"πε λωοτ εα π εεπτ τι πεπεΐαλατλ -› ε Φωπ λε αι! Φαπ λοε λε ε επχαι πιλεπ @πε λωοτ παι! ποτωπο ε λολ λε ι.ιιατεπ Φπ ετ απορε επχαι πιλεπ εΐπε λωοτ παι! -› Η ε ι.πωπ λε αρε Φαπ επχαι πιλεπ άπε λωοτ παι! τοτε ποοπ ρωππι ι.ππρι ει! ε τ7πε λωπ .ετ Φπ ετ απερε επχαι πιλεπ άπε λωοτ παπ ειπα πτε Φ ποτιζ· Φωπι ποοπ πε οωλ πιλεπ λεπ οτοπ

πιλεπ -› 29 .π.ποπ οτ π, ετ οτπα απ! πλε ππ ετ τι ω.ιιε ελεπ πι ρεπ.ιιωοτ·τ ιελε ρολωε πι ρει!.πωοτ·τ πα τωοτ·ποτ· απ ιε εελε οτ· εεερ-π πε τι ω.ιιε ε ρρπι ε λωοτ· -› 30 εελε οτ· αποπ ρωπ τεπερ πτ·πλιπετ·ιπ π οτ·ποτ· πιλεπ ε Μ Φ· .ιιωοτ·τ .ιλ ,νιππι πιεπετεπ ιιιοτ·ιιοτ· παεπποτ· Φαι ετε 9πτπι .ιίι.ιιατ· .ρεπ π χριετοε ιπεοτ·ε πεπ‹7οειε -› 32 ιελε :ρεπ οτ· -.ιιετρω.ιιι αιΦ· οτ·λε π επριοπ .ρεπ εΦεεοε οτ· πε παρποτ·-› ιελε πι ρειριιωοτ·τ πα τωοτ·ποτ· απ .πα ρεπ οτ·ω.ιιι οτ·ορ πτεπεοτ ραεΦ· παρ τεππα .ιιοτ· -› 33 .απερ εωρε.ιι ·› ιιιαρε πι εαλι παρ ετ ρωοτ· πιατ·ταπε πι ρπτ εε παπετ· ε Μι.ιιωπι ερετεπ ρπε .οεπ οτ· .ιιεε.ιιπι οτ·ορ ιϊιπερ ερ πολι -ι> οτ` .ινιετατεοτ·επ Φ ποτ·Φ· παρ ετ ιιιοπ .οεπ ραπ οτ·οπ ε αιεαλι πε.ιιιωτεπ :ρεπ οτ· λΦιο -› 35 αλλα οτ·οπ οτ·αι πα λοε λε πωε πι ρει!.ιιωοτ·τ πα τωοτ·ποτ· -› ατ·πποτ· λε .εεπ α!! π εω.ιια ε 36 πι ατρπτ π ετε πειΦ· .Μαιος πεοπ .ων αιΦωπ.6 αι! πιτε.ιι .ποτε Η οτ·ορ π ετε πειΦ· .ήλιος πι

2· ἱτα πα πι λωπ ΜΡ πει! ΑΜΙ” λεπτή. ΟΣ.›.λ:.ί.ο. 9 τ

εω.ιια εε πα ι.ιιωπι πεοπ απ π, ετε πειΦ· .ιλ.ιιοπ αλλα

οτ· παΦρι τε εε λππι ιτε οτ· εοτ·ὁ ιτε πε οται Χι π εεπι ·

π πι λρωλ -› 88 Φ ποτ·Φ· λε ι_ιιιαι!Φ· εω›.ια παι! πατα Φ ρπΦ·Δ ετ αποτ·ωιρι οτ·ορ Φ οτ·αι Φ οτ·αι π πι λρωλ ιΦΦ· .λ ποτ·εω.ιια πωοτ· .ι9ι.ιιιπ .ιλ.ιιωοτ· ·› 39 εαρ2 πιλεπ ται εαρρ ται εαρρ απ τε αλλα οτ·ετ τ εαρρ .ιιιεπ Ειτε πι ρω.ιιι οτ·ετ τ εαρ2 πτε πι τελπωοτ·ι οτ·ετ τ εαρ3 πτε πι ραλαΦ· οτ·ετ εα πι τελτ -› 40 οτ·οπ εω.ιια οπ πτε τ Φε οτ·οπ εω.ιια πτε π παρι αλλα οτ·ετ π ὡοτ· .›ιιεπ πτε πα τ Φε οτ·ετ π ὡοτ· λε πτε πα π παρι μ οτ·ετ π ὡοτ· .ιι Φ ρπ οτ·ετ π ὡοτ· .τι πι ιορ οτ·ετ π ὡοτ· π πι

ειοτ· -› " οτ·οπ ειοτ· παρ εποτ·οτ ε ειοτ· .ρεπ πεπὡοτ·ε

παι ρπΦ· οπ πε Φ·πε απαπταπιπ Ειτε πι ρεηΑλωοττ ·› πεπιΦ· λλΑλοπ .οεπ οτ ταπο ππα τωππ .εεπ οτ Αλετατταπο ·› "πεπιΦ· .ιλΑλοπ .6επ οτ .ιιιωιιι ππα τωππ πεποτ ωοτ -› πεπιΦ· ΑλΑλοπ .οεπ οτ .λιετλωλ ππα τωππ .·6επ οτ λοπ -ιε “ πεπιΦ· Ει οτ πωΑλα Αλ ιρτχιποπ ηπα τωπη Ειλε οτ πωΑλα .›λ ππετΑιατιποπ -› ιπλε οτοπ πω.ιιλα Αλ Φτχιποπ ιε οτοπ εωΑλα οπ Αλ ππετ.ιιατιποπ ε 45 απ π.λποττ ρω οπ .›λπαι ρπΦ· λε αηῳωπι πλε αλαλ πι ρωΑλι Ει εοτιτ ετ Φτεςπ εποπ.ε πι .εαπ λε Ει αλαΑλ οτ ππετΑλα εηταπ.·6ο -ε 46 αλλα πι ππετΑλατιποπ απ πε πι ι.ιιορπ αλλα πι Φτχιποπ πε -ιε Αλεπεππωη πι ππετΑλατιποπ -› 47 πι ρωτιιλι Ει εοτιτ ε λολ .·οεπ π παει πε π ρεπ Ει παει ·› πι Αλαε λ Ει

ρωΑλι ε λολ .6επ τ Φε πε ε 48 .ιλ Φ ρπΦ· .Κι πι ρεΑλ Ει

. παει παι ρπΦ· οπ πι πε ρεΑλ Ει παει οτοε .Οι Φ ρπΦ· .λ

πι ρεΑλ .ιλ Φε παι ρπΦ· οπ πι πε ρεπ Αλ Φε ε 49 οτοε Αλ Φ ρπΦ· ετ απερ Φοριπ Ει Φ· ειπωπ Ειτε πι ρεΑι Ει παει Αια ρεπ ερ Φοριπ Ει Φ· ειπωπ Ειτε πι ρεΑλ .λ :ρε-τε 6” Φαι λε Φ·λω .ιλΑλοη παππποτ λε παρε ει 'πποη πεπα ερ πλπροπο.νιιπ απ Ει Φ· Αλετοτρο Ειτε Φ ποτΦ· οτλε π ταπο ηπα ερ πλπροποΑλιπ απ Ει Φ· Αλετατταπο-ε 51επππε οτ .νιτπτπριοπ πε Φ·λω .›λΑλοη πωτεπ-ε τεππα επποτ Αιεπ τπροτ απ πεπα ι_πολτεπ λε τπροτ 52 .6επ οτ ποτποτ .·6επ οτ ριπι .Κι λαλ .οεπ Φ· Με Ει παλπιπποπ -ιεπ ε ΑλοτΦ· παρ Ειλε Φ· παλπιπε οτοε πι ρεηΑιωοττ ετ ε τωοτποτ ετοι Ει ατταπο οτοε αποπ εωπ πεπα Φολτεπ-ε Η εωΦ· παρ Ειτε Φαι εε πα ταπο ΕιτεηΦ· ειωτη Ει Φ· .ιιετατταπο οτοε Φαι εε· πα .ποτ ΕιτεηΦ· ειωτη Ει

Φ· .νιεταεΑλοτ-ιε 54 εοταπ λε αρε πιαπ Φαι εε πα Αλοτ επ .

Φ· πιωι·π π ξ· ιιει·αε.ιιοτ ι·οι·ε επ ε πιωπι πλε πι οαλι ει· ο.ειιοτι· λε ατο.ιιπ .λ Φ .ποτ ετ προ -› 55 απ εωπ πεπάρο Φ .ποτ ε αο εωπ ι·εποοτρι Φ .ποτ-ε 56 ι· οοτρι παρ .ιι Φ .ποτ Φ πολι πε ι λο.ιι λε :Οι Φ πολι Φ πο.ιιιοο πε -› 57 π 2.ιιοι· λε .ιι Φ ποτ·ξ· πιππ Φαι ει· ξ· .Κι πι προ παπ ε λολ πιι·επ πεπ‹7οειο ιποοτο π χριοι·οο-ε Η Σωστε παοπποτ.ιλ .ιιεπραξ· πιωπι ερετεπ ι·αλρποτι· ερει·εποι π αιπι.ιι ερει·εποι π ποτε πεπ πι εωλ πι·ε π τοειο π οποτ

πιλεπ ερει·επειιι λε πει·επιοιοι π πιοτιι· απ .πεπ π οιοειο -ιε

ΠΊ.

ο

' εελε πι οωρ λε ει· αππιωπι εελε πι απιοο .ιι Φ ριιι!· ει· αιοταπ οαππι π πι εππλποια πι·ε ι· παλαι·ια αριοτι πωι·επ .ιλ παι ρπ··]· -› 2 παι·α Φ οται π πι οαλλαι·οπ .πα ρε πι οται πι οται .ιι.ιιωι·επ χω π ιοι·π επΒιοτι ο .εοτπ .ιιλ Φιι ο" πεερνιωι·ι· πα οωοτι·επ π .επι·π ειπα .νιππωο αι πιαπ ι ι·οι·ε πι·ε παπ ωπ πιωπι -› 3επιωπ λε αι πιαπ ι ππ ε ι·ει·εππα ερ λοπιιιιαπιπ .ιιλειιωοτ παι ει ε οτορποτ ε λολ πιι·επ παπ επιοι·ολπ ο

πι .ιλ πει·επ2.νιοι· ε ιεροτοαλπ.ιιι -› 4 ε πιωπ λε ε πι

εωλ .ιι-π-πια ε ερι πιο πω ετ ε .ιιιοπιι πε.ιιπι -› 6 οι ο ι

λε πα ρωι·επ ε πιωπ αι πιαπ οεπ ε .ιιαπελοπια -› ε .κιαπελοπια παρ ·(·πα οεπο -› 8 ·ταχα λε πι·αοοι ιοαι·επ επποτ ιο Ειταερ ·~[· Φρω ειπα πεωι·επ ίιι·ει·επι·Φοι ε πι .κια ε ·ξ·πα πιο ε ροπ ε 7 π ·]·οτωπι παρ απ ε πατ ε ρωι·επ ··ξ· ποτ ειχιι πι Φ .ινιωιι· -› ··]·ερ πελπιο

παρ ε ερ οτ χροποο .παι·επ επποτ ε ιπωπ αρε πιαπ

« PrécédentContinuer »