Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

7,194.324

222,435.261

Áthozat
Királyi ügyészségek:

Fizetések és lakpénzek
Tiszti és működési pótlékok
Orvosok és lelkészek illetményei
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbérek
Epületek fentartása
Hivatali és irodai költségek
Rabtartási költségek .
Bűnvádi eljárás költségei
Hivatalos utazásokra

Osszesen (8 czim)
Országos fegyintézetek:

lllavai fegyintézet
Lipótvári
Mária-nostrai
Munkácsi
Szamosujvári
Váczi
Váczi állami fogház

Összesen (9. czim)

794.535
53.998
30.000
80.556

3.000
47.973
10.000
42.000
840.000
140.000
14.000

2,056.062

9

108.255
124.646
42.805
85.355
104.970
99.422
5.530

570.983

10 :

7.000

[merged small][ocr errors][merged small]

80.000 6.000

9,914.369

Telekkönyvezés:

Központi telek hivatal A magyarorszagi és erdélyi telekkönyvi kiren

deltségek
Törvények szerkesztése

Együtt (XX. fejezet 1-12. czim)
Honvédelmi ministerium:

Központi igazgatás átalánykép
Honvédségi intézetek :

Hadbirósági költségekre
Központi ruharaktár költségeire
Fegyverzeti bizottság
Ludovika akadémia

Összesen (2. czim)

[blocks in formation]

4

35 000 57.205 223.755

[ocr errors]

6

Ujonczozási költségek átalánykép
Honvédfőparancsnokság
Kerületi parancsnokságok
Csapatok:

Gyalogság
Koronaőrség
Lovasság

Összesen (6. czim)
Alapitványok

Együtt (XXI. fejezet 1–7. czim)

4,122.495

12.009 1,431.899

5,566.403

551

7

6,398.015

Rendes kiadások összege

238,747.645

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

I.

O cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium

Épületek kijavítására

1

5.000

II.

Belügyministerium :

2

4.588 20.370

Igazoló-bizottmány
Csendőrségi fegyverek beszerzésére
A várbeli országház épületeiben legsziikségesebb

igazitásokra

10.000

.

Egyiitt (II. fejezet, 1-3. czim)

34.958

[ocr errors][merged small]

1

3.000

2

20.000

A rendelkezés alá jutotturadalmi tisztviselők

illetményeire
A pénzügyek terén fontosabb tervek és javasla-

tok előkészitésére, helyszini szemlék és köz-
vetlen intézkedések czéljából kiküldendő mi-
nisteri megbizottak dijazására;
az államjavak eladásának előkészítésére és

megbecsültetésének költségeire
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok

vissza fizetésére Az állami javak eladásából befolyandó és a 153

millió forintnyi kölcsön törlesztési alapjába be.

szolgáltataudó összegek
A selmeczibányaigazgatósági számvevő-osztály

részére szerzendő hivatali helyiségekre
A parajdi sóbánya-birtok rendezési költségeire

Együtt (III. fejezet, 1-6 czim)

32.000

4

[blocks in formation]

6

1,257.500

IV.

50.000

Földmivelés , ipar- és kereskedelmi ministerium :
Angolország és Fiume közt eszközlendő járatok

segélyezésére
Ösztöndij egy állatgyógytani tanár külföldöni
kiképzésére

Együtt (IV. fejezet, 1-2. czim)

2

1.000

51.000

Átvitel

1,348.458

[blocks in formation]

1,348.458

V.

1

12.000

[ocr errors]

3.760

Áthozat
Vallás- és közoktatásügyi ministerium :
Az állattani intézetnek az egyetemi központi épü-

letbe lett elhelyezése, a két természettani tan-
széknek egyesitése és a növénytani intézet ki-
bővitése által szükségessé vált átalakitásokra

és berendezésekre
A bölcsőde épületében elhelyezett kórboncztani

tanszéknek berendezése és fölszerelésére
Az ugyanazon épületben a fejlődéstani intézetnek

1875-ben történt áthelyezéséből származott
átalakitási, légszesz- és vizvezetéki költségek-

nek utólagos fedezésére
A báró Bánffy-féle házban elhelyezett szülészeti

kórodahelyiségeknek átalakitására és beren-
dezésére

Együtt (V. fejezet, 1-4. czim)
Honvédelmi ministerium:
Az országos honvédsegélyzőegylet rendelkezé-

sére, a honvédek segélyezésének a fennálló szabályok szerint folytathatása czéljából

3

6.910

4

8.000

30.670

VI.

1

45.000

« PrécédentContinuer »