Images de page
PDF
ePub
[graphic]

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΑ ΘΥ

Ο AOC ότι το

ΘΗΣΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΟΙΔΑΜΕΝ Οτι οι TOC ECTIN 6 γε ΫΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ τυφλος ΕΓΕΝ

ΝΗΘΗ Πως Δε

ΝΥΝ ΒΛΕΠΕΙ ΟΥ Κ ΟΙΔΑΜΕΝ- Η ΤΙΣ ΕΝΕΞΕΝ ΑΥΤΟΥ τους οφθαλ MOYс' HMEIC Oy Κ ΟΙΔΑΜΕΝ ΑΥ ΤΟ ΗΛΗΚΕΙΑΝ έχει Αγτος πε ΡΙ ΕΑΥΤΟΥ ΑΛΗ ΕΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙ ΠΟΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΥΤΟΥ ὅτι ἔφο
ΒΟΥΝΤΟ ΤΟΥΣ
ϊογλλιογε' ΗΔΗ
ΓΑΡ ΣΥΝΕΤΕ
ΘΕΙΝΤΟ ΟΙ ΤΟΥ
ΔΑΙΟΙ· ΪΝΑ ΕΑΝ
TIC CAYTON O

ΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕ
ΣΠοΣΥΝΑΓΩ

ΓΟΣ ΓΕΝΗΤΑΙ

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΙ ΓΟ

ΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙ

ΠΟΝ ΟΤΙ ΗΧΙΚΙΣ έχει ΑΥΤΟΝ ΕπερωΤΗΣATE: ΕΦΩΝΗΣΑΝ ΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΝ Εκ Δεγ

ΤΟΥ ΜωΫσεως ECMEN ΜΑΘΗΤΑΙ

ΗΜΕΙΣ ΟΙΔΑΜΕΝ

ΟΥΝ ΒΛΕΠΕΙ ΑΡ ΤΕ Σπεκρι

ΤΕΡΟΥ ος γΝ ΤΥ

φλος ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ

Αγτω ΑΟΤΕ ΔΟ ΣΑΝ ΤΟ ΘΕ' Η ΜΕΙΣ ΟΙΔΑΜΕΝ

ότι ουτος 6 x NOC AMAPTO λος εστIN : Σ ΠΕΚΡΙΘΗ ΟΥΝ Ε KEINOC EI AMAP τωλος ECTIN

ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΕΝ OF ΔΑ ΟΤΙ ΤΥΦλος ΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΙ Βλεπω : ΕΙ

ΠΟΝ ΟΥΝ ΑΥΤΩ : ΠΑΛΙΝ ΤΙ ΕΠΟΙ CEN COI πως HNEWZEN COY τους οφθαλ MOYC'

ΚΡΙΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΠΕΝ ΫΜΕΙΝ ΗΔΗ ΚΑΙ ΟΥΚ Η ΚΟΥΣΑΤΕ - ΤΙ ΠΑ ΣΙΝ ΘΕΛΕΤΕ Σ

ΚΟΥΕΙΝ' ΜΗ

ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ θελε ΤΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΕΛΟΙΔΟΡΗ CAN ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΟΥ ΜΑ ΘΗΤΗΣ ει εκει ΝΟΥ ΗΜΕΙΣ ΔΕ

ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ Αγνω
ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ
CY ΕΓΕΝΝΗΘΗΣ

[ocr errors]
[ocr errors]

ότι μαγεει λε ΧΑΘΗΚΕΝ δ θα

ΤΟΥΤΟΝ ΔΕ ΟΥ Κ ΟΙΔΑΜΕΝ ΠΟ

ΘΕΝ ΕΣTIN:

АПЕКРІОН О ANOC

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΑΡ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣCTON ECTIN ΟΤΙ ΫMIC ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΠΟ

ΘΕΝ ΕΣTIN ΚΑΙ

ΗΝΟΙΣΕΝ ΜΟΥ

τους οφθαλμογε

ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ Ο
ΘΕ ΑΜΑΡΤΩλο
ΟΥΚ ΑΚΟγει αλ
ΑΑ ΕΑΝ ΤΙΣ ΘΕΟΣ
ЄВНС Н КАТО Е

ΣΗΜΑ ΑΥΤΟΥ
ΠΟΙΗ ΤΟΥΤΟΥ
Σκογει' εκ ΤΟΥ
ΣΙΦΝΟΣ ΟΥΚ Η
ΚΟΥΣΘΗ ΟΤΙ ΗΝ
Не тіс офөлл
Μογε τγάλω·

ΟΥ ΓΕΓΕΝΗΜΕ
ΝΟΥ ΕΙ ΜΗ ΗΝ
ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΑ ΘΥ

ΟΥΚ ΗΔΥΝΑΤΟ

ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ:

ΑΠΕΚΡΙΘΗCAN

Πλς ο πιΣτεγ ON EIC EME EN ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΜΗ ΜΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΙ ΜΟΥ ΣΚΟΥ CH TON PHMA

ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑ

όλος και εγ Δι ДАСКЕС НМАС

ΚΑΙ ΕΣΕΒΑΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΣΩ: Η Royce οι ΕΞΕΒΑΛΟΝ ΑΥ ΤΟΝ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΥ ΡΩΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ

εγ πιετεγεις εις τον γῆ ΤΟΥ ΘΑ ΚΑΙ ΕΦΗ

TIC ECTIN KE
ΪΝΑ πιστεγνω
ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙ
ΠΕΝ ΑΥΤω δ
ΚΑΙ ΕΩΡΑΚΑΣ Αγ
ΤΟΝ ΚΑΙ Ο λαλῶ
ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΕΚΕΙ
NOC ECTIΝ Ο

Σε έφη πιστεγ

ω κε και προς
EKYNHGEN ΑΥ
Τω' ΚΑΙ Ειπε
Τα εις κρΙΜΑ Ε
ΓΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟ

CMON ΤΟΥΤΟ
ΗΛΘΟΝ ΕΝΑ ΟΙ

ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Βλεπω Ε(Ν) ΚΑΙ

Οι ΒλεπΟΝΤΕΣ

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[graphic]

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

[blocks in formation]

CMON Αλλά ΪΝΑ

cwcw ΑΥΤΟΝ Ο ΑΘΕΤΩΝ ΕΜΕ

ΚΑΙ ΜΗ ΛΑΜΒΑ

ΝΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑ
ΤΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ
ΤΟΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑ
ΑΥΤΟΝ· Ο λoroc

ON ACA E

ΚΕΙΝΟΣ ΚΡΙΝΕΙ
ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΗ
ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕ
ΡΑ' στι ΕΓΩ ΕΣ
ΕΜΑΥΤΟΥ Ογκ
ΕΛΗΛΥΘΑ. Αλλά
О ПЕМАС Ме
ΠΗΡ ΑΥΤΟΣ
ΜΟΙ ΕΝΤΟΛΗΝ

ΔΕΔΩΚΕΝ ΤΙ

[blocks in formation]

ΉΛΘΕΝ ΑΥΤΟΥ

Η ΦΡΑ ΕΝΑ ΜΕΤΑ

ΒΗ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟ

ΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ
προς ΤΟΝ ΠΡΑ
ΑΓΑΠΗΣΑΣ τους
ίδιους τους GN

ΕΝ ΤΟ KOCMO
ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΑΓΑ
ΠΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΠΝΟΥ ΓΙ
ΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΗΔΗ

ВЕВАНКотос

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙ
ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟ
ΑΥΤΟΝ ΠΟΥΛΑΕ
CIMONOC îCKA
ΡΙΦΤΟΥ ΕΙΔΟΣ
Ο ΙΟ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ
ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟ

Ο ΠΗΡ εις TAC

ΧΕΙΡΑΣ ΚΑΙ Ο

ΤΙ ΑΠΟ ΘΥ ΕΖΗΣ
ΘΕΝ ΚΑΙ προς
ΤΟΝ ΘΝ ΫΠΑΓΕΙ

ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΚ

ΤΟΥ ΑΙΠΝΟΥ sic exit

[blocks in formation]

(ΣΕΝ) ΟΤΙ ΗΜελ (EN) To Ano

ΘΝΗΣΚΕΙΝ Ϋ

ΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΟΥΧ ΥΠΕΡ

ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΕ ΜΟΝΟΝ' Αλλ

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕ

ΚΝΑ ΤΟΥ ΘΥ ΤΑ

...

ΩΝ ΑΥΤΩΝ

(Κ)ΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧλογ

ΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥ

ΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡ
ΤΩΝ ΕΘΕΡΑΠΕΥ

(Ο)ΝΤΟ ΚΑΙ ΠΑΕ (ο)
(ΟΧΟΣ ΕΖΗΤΟΥΝ
(ΑΠ)ΤΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥ

ΟΤΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΑΡ
ΑΥΤΟΥ ΕΞΗΡΧΕ

ΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΟ ΠΑΝ
TAC' KAI AYTOC
ΕΠΑΡΑΣ ΤΟΥΣ
ὀφθαλμογε

ΑΥΤΟΥ εις τους

ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ
ΕΛΕΓΕΝ ΜΑ
ΚΑΡΙΟΙ οι πτωχοι
от метера Є
CTIN Η BAΣΙΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΘΥ' ΜΑΚΑ
ΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΙΝΩΝ

TEC ΝΥΝ ΟΤΙ ΧΟΡ
TAΣΘΗΣΕΣΘΕ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΚΑΑΙ
ONTEC NYN ΟΤΙ

ΓΕΛΑΣΕΤΕ
ΜΑΚΑΡΙΟΙ ECTE

OTAN MICHс@ci

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CIN YMAC K(Ai onei)

AICWCIN KAI EK(BAAWCIN TO1))
ONOMA YMW(N)

ΩΣ ΠΟΝΗΡΟ(Ν)
ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ (17)
ΤΟΥ ΑΝΟΥ (ΧΑΡΗ)
TE EN EKEI(NH)
ΤΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑ (1 CRIP)
TΗΣΑΤΕ,ΪΔΟΥ ΓΑΡ)
O MICOOC Y(MON)
πολης εν (τω)
ΟΥΝΟ ΚΑΤΑ Τ

ΑΥΤΑ ΓΑΡ ΕΠΟΙΟΥΝ
τοις προφΗΤΑΙΣ)
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ (ΑΥΤΩΝ)
ΠΛΗΝ ΟΥΧΙ (ΥΜΙΝ)

τοις πλογείοις
ΟΤΙ ΑΠΕΧΕΤΕ ΤΗ(Ν)

ΠΑΡΑΚΛΗCIN
ΫΜΩΝ' ΟΥΑΙ

ΟΙ ΕΜΠΕΠΛΗΣ(ΜΕ)
NOI NYN OTI N(EI)
NACETE ΟΥΑ (1)

ΟΙ ΓΕΛΩΝΤΕΣ

ΝΥΝ ΟΤΙ ΠΕΝ

ΘΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑ

CETE OYA sic exit.

(1) La ligne a été corrigée et écrite en caractères plus rapprochés.

MISS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE.

NATIONALE.

[graphic]
[blocks in formation]

ΜΕ

ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΘΕΛΕ ΕΠΙ ΧΡΟΝΟΝ' ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑ

ΟΙ ΦΟΒΟΥΜΑΙ
ΟΥΔΕ ΑΝΟΝ ΕΝ
ΤΡΕΠΟΜΑΙ ΔΙ

Α ΓΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΗ
ΜΟΙ ΚΟΠΟΝ ΤΗΝ
ΧΗΡΑΝ ΤΑΥΤΗΝ
ΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΥ
ΤΗΝ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ
Τέλος ΕΡΧΟ
ΜΕΝΗ Ϋπωπι

ΑΖΗ ΜΕ ΕΙΠΕΝ

... O RC akoyCa

ΤΕ ΤΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ

Luc, XVIII, 2-9

ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ λε

ΓΕΙ Ο ΔΕ Θἳ οὐ

ΜΗ ΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΟ
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΑΥ

ΤΟΥ ΤΩΝ ΒΟ(ω)Ν
ΤΩΝ ΑΥΤΩ

ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥ

.

ΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑ

ΚΡΟΘΥΜΕΙ ΕΠ
Αγτοῖς λέΓω
ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΟΙΗ
CEI ΤΗΝ ΕΚΔΙ
KHCIN AYTON

ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΠΛΗΝ

ο γέ του ΑΝΟΥ
ΕΛΘΩΝ ΑΡΑ ΕΥ
PHΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΓΗΣ ΕΙΠΕΝ ΔΕ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑΣ
τους πεπΟΙΘΟ
TAC εφ εαυτοις

ΟΤΙ ΕΙCIN ΔΙΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕ
ΝΟΥΝΤΕΣ τους

λοιπόγε ΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ

ΤΑΥΤΗΝ· sic exil.

Η πιετιε coy

CECWKEN CE'

ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ

ΑΝΕΒΛΕΨΕΝ

ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΕΙ

LUG, XVIII, 42-XIX, 8.

ΑΝΕΒΗ ΕΠι εγκο

ΜΩΡΟΝ ΪΝΑ

ΙΔΗ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ

EKEINHC HMEX

ΔΕΝ Διέρχε

« PrécédentContinuer »