Images de page
PDF
ePub

Bladz. G. von Below: Soziologie als Lehrfach. (J. G. van Dillen) ......... 180 L. Bernhard: Was wird aus dem Völkerbund? (J. G. van Dillen). 107 M. G. de Boer: Amsterdamsche veemcontracten. Econ.-hist. Jaarboek IV. (R. B. de Jong)

95 R. Boschan: Der Streit um die Freiheit der Meere im Zeitalter des Hugo Grotius. (N. B. Tenhaeff)

100 F. Blauwkuip: De taalbesluiten van koning Willem I. (M. G. de Boer) 185 P. J. Blok: Oranje en de Unie van Utrecht. Bijdr. voor Vaderl.

Gesch. en Oudheidk., Ve Reeks, deel VII. (M. G. de Boer) 295 P. J. Blok: Willem de Eerste, prins van Oranje, I en II. (H. A. Enno van Gelder)

96 en 412 S. van Brakel: Bescheiden over den slavenhandel der West-Indi

sche Compagnie. Econ.-hist. Jaarboek IV. (R. B. de Jong) ... 94 P. Braun: Le département de la Meurthe à la fin de la monarchie de Juillet. Révolution de 1848. (M. G. de Boer)

103 H. Brugmans: Don Carlos. Onze Eeuw 1920. (H. A. Enno van Gelder)

294 K. Bücher: Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Aufsätze. Zweite Sammlung. (B. H. Drilsma)

398 G. N. Clark: Artikel over de Nederlandsch-Engelsche onderhande

lingen in 1689. Engl. hist. review, 1920. (N. B. Tenhaeff)
F. C. Dominicus: Huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-

Afrikaner in de eerste helft van de achttiende eeuw. (N. B.
Tenhaeff)

100 J. G. van Dillen: Stukken betreffende den termijnhandel in graan

in de laatste jaren der 17de eeuw. Econ.-hist. Jaarboek IV.
(R. B. de Jong)

94 E. J. Dijksterhuis: Galilei en zijn strijd voor de leer van Coppernicus. De Gids 1920. (H. A. Enno van Gelder)

294 G. A. Egbers: Select constitutional documents, illustrating South

African history, 1795–1910. (W. H. de Savornin Lohman) ... 419 Joh. E. Elias: Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog. (W. S. Unger)

296 H. A. Enno van Gelder: Zestiende-eeuwsche onverdraagzaamheid,

sociologisch beschouwd. Nieuw Theologisch Tijdschrift IX.
(J. Severijn)

90 H. A. Enno van Gelder: Humanisten en Libertijnen; Erasmus en

Hooft. Nederl. Archief voor Kerkgesch. 1920. (J. Severijn) ... 413 Keizerin Eugénie: Mijne Gedenkschriften. (M. G. de Boer) ...... 189 G. Evans: Artikel over de tractementen van Engelsche staats

secretarissen in de 17e eeuw. Engl. hist. review, 1920. (N. B.
Tenhaeff)

414

...... 414

V

Bladz. F. Friedrich: Versuch über die Perioden der Ideengeschichte der

Neuzeit und ihr Verhältnis zur Gegenwart. Hist. Zeitschrift
1920. (H. A. Enno van Gelder)

182

von

E. Fueter: Geschichte des europäischen Staaten-systems 1492—1559. (H. A. Enno van Gelder)

291 J. Geffcken: Religionsgeschichtliches in der Historia Augusta. Hermes 1920. (P. Herfst)

404 J. Geffcken: Stimmungen im untergehendem West-Römerreich. Neue Jahrbücher 1920. (P. Herfst)

290

E. Gewin: In den Réveilkring. (J. Severijn)

422 S. Grossmann: Ferdinand Lassalle. (R. B. de Jong)

421 S. P. Haak: Willem Lodewijk's aandeel aan de offensiefplannen

van 1590. Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. Ve Reeks,
deel VII. (M. G. de Boer)

296 J. Hasebroek: Artikel over het bankwezen in de Oudheid. Hermes 1920, II. (P. Herfst)

184 B. Heymans: De Renaissance in Italië gedurende de 15de eeuw, benevens levensschets van Da Vinci. (N. B. Tenhaeff)

409 E. Hohl: Ueber den Ursprung der Historia Augusta. Hermes 1920. (P. Herfst

405 J. Huizinga: Herfsttij der Middeleeuwen. (N. B. Tenhaeff)

408 F. M. Jaeger: Over Johan Joachim Becher en zijne relaties met de

Nederlanden. Econ.-hist. Jaarboek V. (H. A. Enno van Gelder) 97 P. Kampffmeyer: Arbeiterbewegung und Sozial-demokratie. (R. B. de Jong)

299 B. Keulen: De Pericle pacificatore. Mnemosyne 1920. (P. Herfst) 289 K. Kohne: Studien zur Geschichte des blauen Montags. Zeitschift f. Sozialwissenschaft XI. (H. A. Enno van Gelder)

191 G. Mayer: Friedrich Engels. Eine biographie. (J. G. van Dillen) 301 Ph. Lauzum: George Sand en Gascogne. (M. G. de Boer)

103 SW. J. Leyds: Het insluiten der Boeren-republieken. (N. B. Tenhaeff)

101 L. Lewinsohn: Die Revolution an der Westfront. (J. G. van Dillen) 109 Meinecke: Bespreking van Hiltebrandt: Das europäische Verhängnisz. Hist. Zeitschrift 1920. (M. G. de Boer)

106 1. J. B. Mulder: Quaestiones nonnullae ad Atheniensium matrimonia vitamque conjugalem pertinentes. (H. Bolkestein)

287 H. Nachod: Bemerkungen zu Spenglers „Untergang des Abendlandes”. Neue Jahrbücher 1920. (P. Herfst)

403

Bladz. A. Noë: De handel van Noord-Nederland op Engeland in de dertiende eeuw. (W. S. Unger)

88 R. L. Poole: Artikel over professoren te Parijs en te Chartres in de

eerste helft van de 12de eeuw. Engl. hist. review 1920. (N. B.
Tenhaeff)

407

N. W. Posthumus: Documenten betreffende de buitenlandsche han

delspolitiek van Nederland in de 19e eeuw, I. (L. van Nierop) 422

98

N. W. Posthumus: Uit de voorgeschiedenis van de wetgeving tegen

den kinderarbeid in Nederland. (J. G. van Dillen)
S. Polak: Beknopte geschiedenis der Staathuishoudkunde. (B. H.

Drilsma)
R. Pimienta: La propagande Bonapartiste en 1848. Révolution de

1848. (M. G. de Boer)

281

187

F. Pringsheim: Zum römischen Bankwesen. (J. G. van Dillen) 402 R. R. Reid: Barony and Thanage. Engl. hist. review, 1920, (N. B. Tenhaeff)

407

K. J. Riemens: Esquisse historique de l'enseignement du Français

en Hollande du XVIe an XIXe siècle. (H. A. Enno van Gelder) 92

M. Ritter: Artikel over het uitbreken van den oorlog. Hist. Zeit

schrift 1920. (M. G. de Boer)

105

J. H. Round: Artikel over de oudere sheriffs van Norfolk. Engl.

hist. review, 1920. (N. B. Tenhaeff)

407

F. Runkel: Die deutsche Revolution. (J. G. van Dillen)

108 J. Ruinen: De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland. (W. S. Unger)

38 H. Schäfer: Tageblattbücher eines rheinischen Sozialisten. (J. G. van Dillen)

109 E. Scheiding: Das erste Jahr der deutschen Revolution. (J. G. van Dillen)

108 G. A. S. Snijder: De forma matris cum infante sedentis apud antiquos. (H. Bolkestein)

285 H. Spender: General Botha, the career and the man. (N. B. Tenhaeff) 103 S. R. Steinmetz: De nationaliteiten in Europa. I. Zuid- en Oost- , Europa. (J. G. van Dillen)

279 A. Sternheim: Volkerenbond en wereldvrede. (J. G. van Dillen) 107 P. Vacher: Le bicentenaire de la mort de Charles XII. Revue historique 1920. (M. G. de Boer)

298

Vil

Bladz.

Correspondentie en Mededeelingen:

De onderwerpen voor de opstellen bij het examen M.O. geschiedenis in het jaar 1919

110 De „Société de l'histoire de la révolution de 1848"

111 Het ontstaan van de Gedenkschriften van keizerin Eugénie 303 De afkomst van William Penn

304

Bibliographie:

284 en 401

291 en 406

Algemeene werken
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe geschiedenis
Nieuwste geschiedenis

410

300 en 418

301 en 424

« PrécédentContinuer »