Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small]

10/9/34

OCT 9 1934

I. TÖRVÉNYCZIKK

a bosznavölgyi vasutnak Zeniczától-Szerajevóig való kiépitéséről. (Szentesitést nyert 1881. évi február hó 4-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1881. évi február hó 15-én.)

1. §.

A magyar királyi kormány felhatalmaztatik, hogy beleegyezését adja, miszerint a bosznavölgyi vasutnak Zeniczától-Szerajevóig leendő kiépitése czéljából a közös aktivákból, még pedig mindenekelőtt ezen aktiváknak eddig felszaporodott és ezentúl befolyó kamataiból, Bosznia és Herczegovinának a 3.831,000 frtnyi összeget meg nem haladható tényleges épitési költség erejéig kölcsön adassék.

Ezen kölcsönnek kamatai s töketörlesztési járulékai fedezendők a bosznavölgyi vasut zenicza-szerajevói szakaszának üzleti költség-feleslegeiből, valamint Bosznia és Herczegovina jövedelmeiből, a mennyiben ez utóbbiak azon országok rendes közigazgatási kiadásaira igénybe nem vétetnek.

Az ily módon adott kölcsön, illetve az annak fejében időnkint fennálló kamat- és tőketörlesztési járuléktartozás, Bosznia és Herczegovina ellenében követelésképen, a közös aktivák javára, nyilvántartandó.

2. §.

A zenicza-szerajevói szakasz keskenyvágányú vásutképen építendő, mindazonáltal oly módon, hogy az alépit

1

1881, Tõrv gyüjt.

vény készitésénél figyelem legyen arra, hogy ezen pálya rendes vágányú vasuttá átalakitható legyen. Ez oknál fogva minden műtárgy, ugy mint a hidak, alagutak stb. már most aképen létesitendő, valamint a kanyarulati- és emelkedési viszonyok ugy állapitandók meg, mint az rendes vágányú pálya épitésénél szükséges.

3. §.

A közös aktiváknak ezen kölcsönhöz való igénybevétele ezen aktivák megosztásának kérdését semmi irányban sem érinti.

4. §.

Ezen törvény oly feltétel mellett, hogy az annak megfelelő határozmányok Ő Felsége többi országaiban és tartományaiban is törvényerejűvé válnak, s jelen törvénynyel egyidejűleg kihirdettetnek, kihirdetése napjával hatályba lép és végrehajtásával a ministerium bizatik meg.

II. TÖRVÉNYCZIKK

a csendőrségi legénység állományának kiegészitéséről. (Szentesitést nyert 1881. évi február hó 14-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1881. évi február hó 15-én.)

1. §.

A csendőrségi legénység állománya kiegészittetik: a) a hadseregben (hadi tengerészetben) vagy a honvédségben szolgált olyan altisztekből, a kik az 1868-ik évi XL-ik törvényczikk 38-ik §-ának, illetőleg az 1873-ik évi II-ik törvény czikknek alapján, igénynyel birnak a közszolgálatban való alkalmazásra;

b) olyan önkéntesekből, kik hadkötelezettségüknek már teljesen eleget tettek;

c) a hadsereg kötelékébe tartozó, s huzamos időre szabadságolt és önkéntesen belépő egyénekből, kik már a sorhadi kötelezettségnek utolsó félévében állanak; d) a hadseregnek önkéntesen belépő tartalékosaiból és póttartalékosaiból;

e) az önkéntesen belépő honvédekből.

Mozgósitás esetében azonban a c) d) és e) pontok alatt elősorolt egyéneknek a csendőrségbe való önkéntes beléphetése nem engedtetik meg.

2. §.

A hadseregből vagy a honvédségből a csendőrségbe önkéntesen belépett egyének szolgálati kötelezettsége három évre terjed.

« PrécédentContinuer »