Images de page
PDF
ePub

STAN

ERSITY

OCT 1978

STACKS

LIBRARY

1911. ÉVI TÖRVÉNYCIKKEK

CODEX HUNGARICUS

MAGYAR TÖRVÉNYEK

AZ ALKALMAZÁSBAN LEVŐ
MAGYAR TÖRVÉNYEK GYŰJTEMÉNYE

BUDAPEST

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1912

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Tartalomjegyzék

I. t.-cz. A polgári perrendtartásról.

II. t.-cz. A Szerbiával 1910. julius 14-27-én kötött kereskedelmi szerződés beczikkelyezéséről

1 1

181

III. t.-cz. Az alföldi első gazdasági vasut rt. vasutvonalaira kiadott
engedélyokiratok s függelékeinek egyesitése tárgyában . . . . 211
IV. t.-cz. A hajdusámson- nyirbátori h. é. vasutvonal engedélye-
zése tárgyában . .

V. t.-cz. A fehér vagy sárga foszforral való gyujtó gyártás eltiltásáról
VI. t.-cz. Az ásványolaj-félékről és a földgázakról
VII. t.-cz. A káliumsókról.

.

212

[ocr errors]
[ocr errors]

213

225

[ocr errors]

VIII t.-cz. Az ujonczlétszámnak az 1911. évre való megállapítása tárgyában.

227

[ocr errors]

228

IX. t.-cz. Az 1911. évre kiállítandó ujonczok magajánlásáról
X. t.-cz. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és
a fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. t.-czikk ha-
tályának az 191. év junius hó végéig kiterjesztéséről .

XI. t.-cz. A szabadalmazható találmányoknak, mintáknak és véd-
jegyeknek kiállitásokon való időleges oltalmáról. .
XII. t.-cz. A munkásbaleseti biztositási viszonosság iránt Olaszország-
gal 1909. évi szeptember hó 19-én Rómában kötött egyezmény
beczikkelyezéséről

XIII. t.-cz. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről
fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. t.-czikk hatálya-
nak az 1911. évi julius hó végéig való kiterjesztéséről .
XIV. t.-cz. Az 1911. évi állami költségvetésről . .
XV. t.-cz. A magyar földhitelintézetek országos szövetségéről és az
1894. évi V. t.-czikk némely
illetve kiegészitéséről.

rendelkezéseinek módosításáról,

[ocr errors]

228

229

230

[ocr errors]

234

234

282

[ocr errors]

XVI. t.-cz. Budapest székesfőváros által kétszázhetven millió korona erejéig felveendő kölcsönökről

293

XVII. t.-cz. Pozsony sz. kir, város, Fiume város és kerülete és Zágráb város által felveendő kölcsönökről .

293

XVIII. t.-cz. Az osztrák-magyar bank szabadalmának és az érme- és pénzrendszerre vonatkozó szerződésnek meghosszabbításáról, valamint az ezekkel kapcsolatos ügyek rendezéséről.

[merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »