Images de page
PDF
ePub

AZ 1900. ÉVI

TÖRVÉNYEK

GYÜJTEMÉNYE.

[ocr errors]

94-

Hungary haws, statutes, ete, Session laws

TAZ 1900. ÉVI

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][graphic][ocr errors][merged small]

KIADJA: A M. KIR. BELÜGYMINISTERIUM.

(AZ ORSZAGOS TORVÉNYTÁR« SZERKESZTŐSÉGE.)

Főbizományos: TOLDI LAJOS könyvkereskedő.

(Budapest, II. ker. Fő-utcza 2. sz.)

BUDAPEST, 1900.
Nyomatott a Pesti könyvnyomdu-részvénytársasága-nál

[merged small][ocr errors]

TARTALOM,

.

.

.

Lapszám I. t.-cz. Az 1889. évi VI. törvényczikk 14.,

valamint az 1890. évi V. törvény-
czikk 3. szakasza rendelkezésének,
illetőleg a közös hadsereg és hadi-
tengerészet, valamint a honvédség
számára megállapitott ujonczjutalék
mennyiségének az 1900. év végéig
való fentartása tárgyában

1 II. »

Az 1900. évben kiállitandó ujon-
czok megajánlásáról

2 III. Az 1897. és 1898. évi közösügyi

kiadásokra Magyarország által pót-
lólag fizetett összegekről

3 IV. A lelkészi jövedelem kiegészitésé

ről szóló 1898 : XIV. t.-cz. végre-
hajtásához az 1899. évre szük.

séges póthitel engedélyezéséről 4 V. »

Az egyetemek számára az 1897. évi
XXV. törvényczikkel engedélyezett
telek vásárlások és épitkezések több-
költségeinek fedezésére szükséges
pothitelről

5 VI.

Az 1900. évi állami köllségve-
tésról.

6

a

« PrécédentContinuer »