Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

QVAM
SUMTIBUS SERENISSIMI ET CLEMENTISSIMI PRINCIPIS,

DANIÆ NORVEGIÆQVE HÆREDIS,

FREDERICI
MAGNI REGIS, FREDERICI, FILII,

AUCTIUS ET EMENDATIUS EDENDAM,
POST GERHARD V M SGHONING, OPERI IMMORTUUM,
SKULIUS THEODORI THORLACIUS

REGI A CONSIL. JUST. ET SCHOLA METROP. RECTOR.

TOMUS III.

ACCURAVIT

[graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]

U

Dil Læseren.

AD LECTOREM.

[ocr errors]

D

blant dem, der have Aarsag at beklage det amna illa, qvæ historiæ boreali Illustris

Tab, som Nordens Historie har lidt ved Gerhardi Schöningii actulit obitus, meSI. Justits. Raad Gerhard Schønings Død, rito lugentibus haud dubie accensendum effe er uimodsigelig vor Snorre. Den Standsning Snorrium, cardior illa, qvam affecta primum og Dphold, som Mandens Svaghed og Afgang viri valetudo, moxqve secuta mors Heimsbar tilføtet udgaven af Sturlesons saa kaldte kringlæ Snorriana rypis vulgandæ interposuit, Heimskringla, er et talende Beviis derpaa. mora diserte loqvitur. Qvemadmodum autem for at udføres med den Orden, Sandhed og ordo, veritas et copia, qvæ in Norvegiæ hac Fuldstændighed, som udmærker denne Norges historia tralucent, auctoris Snorrii scientiam, inHistorie, trængde den vist nok i sin Titd til en genium et fidem olim poposcere, ita talis SnorŠnorres Rundskab, Smag og Redelighed; riani operis, qvalis hæc est, editio, curatore men der skulle og en Schøning til at befordre egebat Schöningio. Nimirum qvicunqve conen udgave, som denne, af Snorres historiske genitis naturæ stimulis ad, qvicqvid utiliter scitur, Arbeide. En mand, som oplivet af medfødt indagandum, ad illa vero maxime cognofcenda, Drift til saavel alle gavnlige, som især de Kund. cumqve aliis communicanda propellitur, quæ skabers Erhvervelse og udbredelse, der nærmest nosse conducit vel commodis vel honori societatis, figte til det Sælskabs Nytte eller Qre, til hvil: cuisingulos mortalium, per assignatas nascendi viket ethvert Menneskes Dpdragelse, Dannelse vendiqve fortes, educandos, formandoset alendos og Dphold af Verdens store og almindelige magnus ille et communis mundi moderator com. Herre ved Fødsel og Førelse er overdraget; jeg misit; patriæ puta qvisqvis persentit amorem, meener, opvarmet af den fornuftige Kiærlighed consultum tamen illum et cordatum, qvi viros til Fædernelandet, der altiid befiæler kiække og ingenuos et bene natos semper possidet animatadle Mænd, og indgiver dem Jver, Troeskab og qve, et in officiorum, qvæ Regi, qvæ civitati, ex Virksomhed i den Kreds af Evner, faint Plig. fummi Numinis consilio cuivis natali debentur, ter mod Konge og Stat, som Forsynet har an- circulo pro viribus calidos, fideles et gnavos effiviist dem; en Mand, som opmuntret af en cit;, qvicunqve porro Grammii, Langebekii, Grams; Langebeks , Suhms, og andre store Suhmii, et quicqvid eft virorum, qvos noftra Mænds Venskab og Erempler har valgt Fæ- ætas et arctus erudita suspicit, amicitia usus ec dernelandets Historie og Literatur til det for. vestigia secutus, literas et historiam patriæ elegit, nemste Formaal af 30 Aars Arbeidsomhed; som qvibus præ cæteris excolendis triginta annorum tillige haver havt det Held, at de udvortes Dm- operam et studia impenderet a); qviqve suis costændigheder ere blevne hain til dette hans Die- natibus fortunam, rerumqve et eventuum con. meed efterhaanden alt meere og meere gunstige; cursum magis magisqve faventem indies exper. faadan en Mand, siger jeg, kan paa fin Bane tus est; talis, inqvam, vir in sua scena canti tanlet giøre sig umistelig, og hans Plads blive dem erit, ut ejus jactura non sine magnis, et per vanskelig at besætte.: Hvad Under da, om vor alium ægre reparandis, decrimentis accidat. Non Schøning, der i saa lang en Tiid med utrættes igitur mirum, si Schöningius noster, vir fuopte lig

labo. 6) Vide Scriptores Rer. Dan. Medii Ævi. Tom. V. Præfat..

lig Fliid har giennengaaet alt det, der henhører laboris cupidus et patiens, cuiqve ultimis qvin-
til Norges gamle Historie og Geographie, og i decim b), qvibus vixit, annis, ad omnia, qvæ
de sidste 15 Aar havt den ønskeligste Tiid og ad veterem Norvegiæ historiam et geographiam
Leilighed dertil, og som desuden, deels ved egne' illustrandum faciunt, excutienda fatis erat ocii ec
Reiser i fit Fæderneland, deels ved Bekiendt. opportunitatum, qviqve, cum propriis per pa-
skab og Brevverling med de vittigste og paalide. triam itineribus, tum literarum cum do&tissimis
ligste Folk i Landet, havde de locale Rundska- et fide dignissimis in patria amicis commercio,
ber og Efterretninger, som en anden ikke faa fitum et nomina locorum pernoscere potuit, hu-
let kunde faae, om han i en kortere Tiid og med jus Operis editionem maturius et felicius ad finem
større Held end en anden, der hverken kunde perducere valeret aliis, istiusmodi subsidiis er
have eller skaffe sig disse Indsigter og Hielpemid- cognitione, haud facile parabili, minus instructis.
ler, var i Stand til at befordre Verkets udgave. Cumqve tot tamqve varios ec difficiles habeat
Alle forekominende Vanskeligheder og Knuder, Heimskringla nodos, hos omnes, anteqvam
og faadanne eier Heimskringla hverken faae manum operi admoveret, jam cum providerat,
eller af et Slags, dem havde SI. Schøning, iisqve solvendis se accinxerat Schöningius, qvi-
længe førend han lagde Haand paa Úrbeidet, bus alter, qui ad opus simili, qvo ille coeperat,
forudseet; og var betænkt paa at opløse; da en tenore absolvendum non cam paratus accesserit,
anden, som uden saadan Forberedelse skal udfo: gradum identidem suspendere cogitur, nec ob-
re det, han har begyndt, mane være varlig og scuris, qvam exigunt, lucem affundere sustinet
betænksom ved hvert Skridt, og neppe tor vel debet, nisi omnia prius anxie circumspexerit,
eller bør vove en efter Omstændighederne ellers qvibus non perspectis, suam, ficubi erraverit,
fornøden Anmærkning, ined mindre han seer sig peritioribus prodec ignorantiam.
for, og indhenter de Kundskaber, uden hvilke en
Uvidenheds Feil let blottes for Kiendere.

Qvantam historiæ patriæ antiqvioris cogni-
tionem indagatrice, et per tot annos continuata

le&tione sibi paraverit Schöningius, æqvis rerum Hvad Styrke Sl. Schøning ved mange æstimatoribus, qvæ reliqvit, fcripta facis superAars uafbrudte Læsning og grandskende Unders que ostendunt. Historia Norvegica ab antisøgelser har forhvervet sig i sit fædernelands qvissimis temporibus ad Olafi Trygvini morgamle Historie, det viise hans efterladte Skriv. tem deducta, et qvem præmiferat, de Originiter enhver skionsom læser meer end tilstrække. bus Borealium liber, qvæqve sua funt de Suplig. Ved fin Norske Historie fra de ældste Tiider plementis ad Hiftoriam Antiqvam Daniæ ec til Oluf Trygvesønš Dod, tillige med det for. Norvegia, et alia minora eodem spectantia Opul. udsendte Verk om de Nordiske Folkes Dprin- cula c), viri beati laudes, inqve patriam et scien. delse; ved det som er hans af Forbedringerne tias merita adeo testantur et prædicant, ut, fi vel til den gamle Danske og Norske Historie, Snorriani hujus operis, qvam dexterrime moforuden andre mindre didhørende Afhandlinger, litus est, editionem nunqvam attigisset, illustri har den SI. Mand giort sig af fit Fæderneland tamen inter magnos septentrionis noftri, maxi. og Viidenskaberne saa fortient, at om Snorres

at om Snorres mosqve Norvegiæ historicos loco dignissimum Udgave end ikke havde havt den Lykke at falde i eum habeat oportet, qvisqvis justa rebus precia hans Hænder, vilde det dog blive en Fornærmelse, statuere voluerit. Habet eqvidem Norvegia anat nægte ham et af de hæderligste Steder blant tiqvior tot tamqve uberes historiæ fontes, qvoc Nordens store og Norges største Historieskrives qvalesqve nescio ecqva alia a seculis, qvæ sic dire. Vel fandt, at den ældre Norske Historie cuntur, mediis natio: verum hi non æqve om, har faa mange og overflødige Kilder, som nes puris, limpidis et salubribus aqvis scaturiunt, neppe nogen Nation fra Middelalderen kan roese Umbra luci, veritati fabulæ, historiæ commenta fig af; men disses Wande ere ikke alle lige reene, credulitatis insipida, et ad veræ chronologiæ et klare og brugelige. Lys og Mørke, Sandhed geographiæ, qvibus nisi cum suo damno historia og Fabler, Historie og ukritisk Lettroenhed nunqvam carebit, amuslim non castigata, anti uden Raadførsel af fand Tiidsregning og den qvisfimi et antiqvi temporis monumentis assuta for Historien faa fornødne geographiske Kunds recentiorum, insulsa qvidem illa et spuria, fed skab, de ældste og ældre Efterretninger tillige. qvæ non femper facile dignoscas, additamenta, med ukyndige nyeres uægte, men ikke altiid let hic paflim intèrmixta reperies; adeo ut ipsa rela kiendelige Tilsætninger ere her med hinanden faa tionum inter se discordantium multitudo non in blandede, at Mængden selv forvirrer, og man ftruat, sed obruat et in vertiginem adigat, eaqve

befin

1

te

b) Vid. Libri, cit. loc. cit.

c) De his omnibus vide Libri supra cit, Præfat. cita

befinder sig i et Chaos, en Labyrinth, hvor end,

te teneat verserqve opinionum charybdis et labyog de store Mænds, en Torfæi, en Schøningsrinthus, qvæ magnorum fæpe virorum, Torfæi Syn og Kræfter, Redelighed og Taalmodig. et Schöningii, acumen, vires, fidem et patienbed ret sættes paa Prøve; men denne heldige tiam fatis exercuerint;, nec minimum periclitaPrøve giør og deres Navne ærværdige. tis exinde laudis provenit, qvod incolumi utcun

qve veritare illinc plerumqve sinc eluctati.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Men saa uvisnelig den Krands end er, Qvemadmodum autem parto reliqvis doctis som indsigtsfuld Redelighed altiid vil tilfiende laboribus honore, qvamdiu idoneos æqvosqve en Sdjøning i Henseende til hans øvrige lærde censores habebit, nunqvam defraudabitur Schön Arbeider, saa vist er det og, at den gamle ningius, ita a Snorrio nostro, prisco illo paSnorre, og med ham Nordens Historie og dens rente historiæ borealis, ejusqve amatoribus, illam Elskere blive denne fortiente Mand den Erfiendt. certe vir meritissimus iniit gratiam, idqve fibi lighed og Hoiagtelse skyldige, der ligesaa meget laudis peperit, qvæ Serenissimi Editoris de ærer den høie udgivers Valg, som det for. viro judicia insigniter decorat, pariterqve verum hsier Udgavens Værd. Foruden en tro og Editionis pretium adauget. Singulis boni fidiqve god latinsk oversættelse af Terten, har SI. interpretis lacini officiis defunctus, historiæ, præSchøning tilføiet, fornemmelig den anden og sertim qvæ secundo et tercio Operis Tomo concitredie Tome, oplysende og rettende historiske, netur, historicas, chronologicas et geographicas, chronologiske og geographiske Noter. Af disse qvæ auétoris verba vel illustrant vel emendant, adforekomme de fleeste ved Harald Haardraas jecit notas. In Haraldi Severi historia maxime des Historie, hvilken berømte Konges Levnets freqventes illæ occurrunt, cujus inclyti Regis viBeskrivelse den SI. Mand længe tilforn havde tam data prius opera jam dudum vir b. elucu. med Fliid udarbeidet. Desuden har Udgaven braverat d). Illi qvoqve acceptas refert, qvaaf Heimskringla ham at takke for den Chronlo. 'lis nunc in publicum exit, Heimskringla, qvas gie og de Genealogiske Tabeller, som findes for. priores duo Tomi præferunt, cum chronologiam, an de tvende første Tomer af Verket. De sidste cum genealogiam. Hæc qvidem Snorrianæ ere for den største Deel uddragne af Historien historiæ maxima fui parte debetur; ea tamen selv, men dog, især de til den første Tome, til. ftemmata, qvæ prima pars Operis exhibet, ad lige sammenlignede med og forbedrede efter gamle priscas genealogiarum tabulas, reliqvaqne vetuSlægtregistere, samt andre Nordens, saavel ftioris Septentrionis monumonta exacta sunt et trykte som utrykte, ældre Efterretninger. examinata.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

De historiæ patriæ chronologia optime

qvoqve mericus est Schöningius; Norvegicæ Den Norske Histories Tiidsregning skyl. eniin historiæ novam et emendatam in gratiam der vor Schøning virkeligen meget. J Anled. Heimsringla noftræ chronotaxın adornavit, es ning af Heimskringla har han leveret en ny a remotissima inde antiqvitate ad Magni Boni og forbedret Chronologie fra de ældste Tiider til imperantis initia pertexuit atqve deduxit e). Hic Begyndelsen af Magnus den Godes Regie- recepta majorum et inprimis Torfæi nostri, viri ring. Herved haver han paa mange Steder in historia boreali suo certe tempore et merito rettet de gamle, og især vor af Nordens Historie principis, qviqve in naufrago fabularum euripo fortiente Torfæus, som dog er den første, der hactenus fluctuantem historiæ viritatem vel certis, med fielden Fliid, sand Troeskab og stor Held vel minus faltem, qvam antea, qvantum res inhar faaet endog Fabel - Alderens vaklende Ef- cerca permisit, dubiis temporum articulis, magterretninger bragte og bundne til den efter Dm- no fane labore, fide cana et dexteritate insigni ftændighederne rimeligste Tiidsregning. Viss primus revinxit, chronologia, accuratiori jam seligen ere disse Forbedringer saa mange og vig. reddita trutinæ passim castigatur. Tantum utitige, at de lagge en stor Pagt til Sl. Schos qve lucis lucriqve nacta hinc est res chronologica, nings sande Roes og Fortienester ; men aldrig ut fua Schöningius merita nova hac veræ laudis er det faldet den ædle Mand ind, der ved at accessione cumulaverit. Nunqvam camen mentis ville betage den gamle Dorfæus noget af sin erectæ virum fubiit cogitatio, ut senis Torfi kre. Sandhed var disse brave Mænds fælhonori per sua decora qvicqvam detractum cupe.

les

[ocr errors][ocr errors]

rec.

te

) Vid. Supplem ad Hift. antiqv. Dan. et Norv. conf. Libri cit. Præf. cit.
$) Vid. Heimskr. Tom. I. Præf. p. LI. et Tom. II. Præf. p. X. feqq.

b

« PrécédentContinuer »