Images de page
PDF
ePub
[graphic]
[graphic]

hozza, amennyiben pedig alal utóbb akadályozzák, az ügy érdeme A törvényszék az vagy megváltoztatja a járásbi meghatározott semmiségi ok dik bekezdése szerint, végre dése esetében a 423, §. első bály alkalmazásával jár el. Ha a járásbíróság oly itélt, mely hatáskörét meghal a járásbíróság itéletét megsem hatásköre megengedi, a ténya látja, s a vád vagy védelem t ges: a XV. fejezetben szabál zésével elsőfokú itéletet hozha ügyet az illetékes birósághoz egyes vizsgálati cselekmények

555. S

Mind az 550. §., mind a teiben a végzés, illetőleg az 387. és 424. §-ban foglalt re

székre is kötelezők.

556. S

Törvényszéknek, mint ma zése ellen felfolyamodás nem

Felebbezett ügyben kelt

ha az elbirálás tárgya mind
szerint csak kihágás, vagy cs
tethető vétség volt, csak a jo
nálható perorvoslatnak (441.
Szabadság vesztéssel bint

ben pedig alaki okok
az ügy érdemében itél
szék az utóbbi esetbe
oztatja a járásbíróság it
t semmiségi ok esetébyz
e szerint, végre a 404
a 423. §. első bekezd
azásával jár el.
járásbíróság oly bunce.

hatáskörét meghaladja,
ság itéletét megsemmisiti
megengedi, a tényállást y
vád vagy védelem új e
V. fejezetben szabályoz
lsőfokú itéletet hozhat. E
illetékes birósághoz teszi.
izsgálati cselekményeket te:

ეეე. $

ind az 550. §., mind az

a végzés, illetőleg az it s 424. §-ban foglalt re e is kötelezők.

556 $

Törvényszéknek, mint mis ellen felfolyamodás remb Felebbezett ügyben kelt t az elbirálás tárgya mind a erint csak kihágás, vagy s thető vétség volt, csak a ja ilható perorvoslatnak H Szabadságvesztéssel bi

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]
« PrécédentContinuer »