Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

TARTALOM

1882-1883.

A betürendes tárgymutatót a gyüjteményt befejező kötet tartalmazza.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1882. évi törvényezikkek.

Lap I. t. cz. A magyar korona országaira eső hadjutaléknak az 1880-ik évi népszámlálás alapján való megállapításáról, illetőleg az 1873-ik évi XXXVII. törvényczikk módosításáról...

3 II. t. cz. Az 1882-ik évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában...

3 III. t. cz. Némely pénzügyi vámhoz ideiglenesen beszedendő pótlékokról

4 IV. t. cz. Az 1882. évi állami költségvetésről

V. t. cz. A Szeged szabad királyi város törvényhatóságába kiküldött királyi biztos kinevezéséről és hatásköréről szóló 1879. évi XX. törvényczikk érvényének meghosszabbításáról ...

16 VI. t. cz. Az ország déli részeiben jelentkező inség elhárítására szükséges intézkedésekről

16 VII. t. cz. A Tisza és mellékfolyói mentében alakult vizszabályozó és ármentesítő társulatok és Szeged szab. kir. város részére kötendő állami kölcsönről szóló 1880. évi XX. t. cz. némely rendelkezéseinek módosításáról

17 VIII. t. cz. Az 1871. évi XLII. t. cz. 9. §-ának magyarázatáról

18 IX. t. cz. Az 1881. évi közösügyi költségek fedezése czéljából a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegről

18 X. t. cz. A magyar királyi csendőrség által a törvényhatósági joggal felruházott városok kül- és belterületein való teljesitendőkről ...

19 XI. t. cz. A mozgósítás esetében behivott állandóan szabadságoltak, tartalékosok, póttartalékosok, honvédek és egyéb jogosultak gyámol nélküli családjainak az 1880. évi XXVII. t. cz. 5. §-a alapjan nyujtandó segélyezés módozatáról

19 XII. t. cz. A Szeged szab. kir. város területén eszközlendő kisajátitásokról szóló 1879. évi XIX. t. cz. érvényének meghosszabbításáról 21

XIII. t. cz. A Fiume és a nyugot-európai kikötök közt fentartandó rendes gözhajózási összeköttetésről...

21 XIV. t. cz. Az 1879. évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről

24

Magyar Törvénytár. 1882—1883.

a

« PrécédentContinuer »