Images de page
PDF
ePub

1898. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

Corpus Juris Hungarici

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR

MILLENNIUMI EMLÉKKIADÁS

BUDAPEST

FRANKLIN-TÁRSULAT

MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

1899

[blocks in formation]

Minden jog fentartva.

NOV 30 1923

Franklin-Társulat nyomdaja.

TARTALOM

1898.

A betürendes tárgymutatót (1000-1898) a gyüjteményt befejező kötet tartal

mazza.

1898. évi törvényezikkek.

Lap

I. t. cz. A vám- és bankügynek, valamint ezekkel összefüggő némely kérdésnek ideiglenes szabályozásáról

3

II. t. cz. A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról

5

III. t. cz. Az 1898. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról
IV. t. cz. A község- és egyéb helynevekről

19

19

V. t. cz. Az 1848-ik évi törvények megalkotása emlékének ünnep

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

21

VII. t. cz. A kisajátításról szóló 1881. évi XLI. t.-cz. kiegészítéséről 37 VIII. t. cz. A magyar kir. postatakarékpénztár kamatozó betétmaximumának és tartalékalapjának felemeléséről

IX. t. cz. A «Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársasággal» kötött szerződés beczikkelyezéséről......

X. t. cz. Az 1881: LIX. törvényczikk 3. §-ának módosításáról XI. t. cz. A kisbirtokosok országos földhitelintézetéről szóló 1879: XXXIX. törvényczikk módosításáról ...

338

[ocr errors]

123

52

XII. t. cz. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetéséről szóló 1885: XXIV. t.-cz. némely rendelkezéseinek módositása és kiegészitése tárgyában

XIII. t. cz. A honvéd-fóparancsnoksági palota berendezésére, továbbá a budapesti honvéd-kórház és a váczi honvédhuszárlaktanya kiépitésére, valamint a honvédségi ruházat és felszerelés kiegészitésére szükséges rendkivüli, illetőleg póthitelről

XIV. t. cz. A lelkészi jövedelem kiegészitéséről

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »