Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Akademiet for de skjønne Kunster, Reglement for Underviisningen i samme 932
Alexandra, Prindsesse til Danmark, Tractat angaaende hendes Ægteskab med
Prindsen af Wales. .

105 jvfr. 112

. . 370, 464

Alexandra, Prindsesse til Danmark, Lov angaaende Bidrag til Brudeudstyr
for hende...
Alimentationsbidrag, som det i Medhold af Lovgivningen er paalagt Moderen
til et uægte Barn at yde til dettes Underholdning, kan ikke foranstaltes af-
sonet med Fængsel paa Vand og Brød .
Allinge Havneanlæg, Beretning derom

Amtsforvaltere:

[ocr errors]

Lov om Amtsforvalternes Contoirholdsgodtgjørelse
Bekjendtgjørelse angaaende Forlæggelsen af Amtstuen i Korsør til Slagelse .
Amtsforvalterne ere berettigede til at fordre Betaling for at meddele Hartkorns-
attester, naar disse ikke forlanges af en Landinspecteur og til Brug ved Ud-
fiykninger.

Anholt Sognelald

Apotheker-Bevillinger meddeelte

Armeen, see: Landmilitæretaten.
Arninge Sognekald. . . .

947

409

113

196

[ocr errors]

501 102

268, 502, 503, 584, 855

667

67

Arts og Stippinge Herredsfoged-Embede, Lov om Vederlag for Contoirudgifter
til det

Arv:

Arv bliver, naar Arvingen boer i et Land, med hvilket ingen Convention om
Ophævelsen af 6te og 10de Penge er indgaaet, ikke fri for disse Afgifters
Erlæggelse derved allene, at Arven forbruges i eller afsendes til et ikke af-
giftspligtigt Land

[ocr errors]
[blocks in formation]

10/23/47 Sw

Arv:

Sibe

Førlovspenge blive ikke at beregne af Arvecapitaler, som udlægges i faste Eiendomme til Arvinger, der boe udenfor vedkommende Stiftejurisdiction 420 den ved Restr. 15de Novbr. 1765 og Andg. 24de April 1860 § 2 for Indvaanere i de dansk-vestindiske Besiddelser hjemlede særegne Testationsret indeholder ikke Net til, naar Teftator efterlader sig Livsarvinger, at testere over Formuen til Fordeel for Andre end et af Børnene

[merged small][ocr errors]

Auction, Auctionsbekjendtgjørelser, see: Retsgebyrer, Aviser.

586

351

183

Aviser, der tilkommer ikke de i Pl. 22de April 1817 nævnte Aviser nogen selvstændig Net til at forlange Indrykkelsen af Auctionsbekjendtgjørelser . . . 503

B.

Balslev og Eiby Sognekald

Banken, see: Nationalbanken.

Begravelseskasser, see: Sygelasser.

Beneficerede Sager:

ang. Kjøbenhavns Sø- og Handelsrets Competence til at udfærdige Ordrer til Sagførere i beneficerede Sager samt ang. hvorvidt den beneficerede Part kan forlange de Thingsvidner m. v., der skulle fremlægges i bemeldte Net, udfærdigede af vedkommende Retsskriver in duplo

[ocr errors]

ang. hvorvidt i en foreliggende Sag Omkostningerne ved Affattelsen af et Situationskort vilde være at afholde af den beneficerede Part. det i Hovedsagen tilstaaede Beneficium gjælder ogsaa for Skjønssagen Besser og Onsberg personelle Capellani

858

717

719

[ocr errors]
[ocr errors]

961

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Bestallingers Indsendelse til allerhøieste Fornyelse i Anledning af Thronskiftet Bevillinger, udfærdigede igjennem Indenrigsministeriet, Kundgjørelse om Jublevering af dem til allerhøieste Stadfæstelse . . Bibliotheker, det store Kgl. Bibliothek og Universitets-Bibliotheket, Foranstaltning til Control med Afleveringen af de dem tilkommende Friexemplarer ... 419 Bigami, see: Ægteskab.

Bogtrykkeries Anlæg, Bevilling dertil meddeelt.

Borgerbreve, see: Næringsvæsen.

Bornholm:

Bornholms Milices Officerer ere pligtige at udrede communale Bidrag ogsaa af deres militære Indtægter . .

ang. at den de bornholmske Netsbetjente tillagte Net til at overdrages Indkassationer af Auctionsbeløbene ved Strandingsauctioner maa bortfalde for de Embedsmænd, der blive satte paa fast Gage Brandvæsen:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Extract af Kjøbstædernes Brandforsikkrings Regnskab for Aaret 1861-62 5 Gebyret for Thinglæsningen af Brandtaxationsforretninger og Brandassuranceattester, naar disse Dokumenter læses for at godtgjøre, at en hidtil ubebygget Grund er bleven forsynet med Bygninger, maa beregnes efter Sportelreglementets § 71. . . .

119

Regulativ ang. Inddelingen af Gamle Roeskilde Amt i Brandinspecteur-Distrikter 267

Side

Brandvæsen:

den ved Fdgn. 6te April 1832 § 12 Eierne af visse Bygninger paalagte Forpligtelse til at svare forhøiet Brandcontingent er ikke forandret ved Bygningsleven af 30te Decbr. 1858. .

297

Medlemmer af Repræsentantskabet for Landets almindelige Brandforsikkring ubtraadte og nye Repræsentanter valgte . . . .

400

Extract af Landbygningernes Brandforsikkrings Regnskab for Aaret fra 1ste April 1862 til 31te Marts 1863...

624

[blocks in formation]

Brokorns Afløsning, antaget, at de Beløb af Afløsningssummerne, der ikke erlægges i rette Tid, maae kunne inddrives ved Udpantning . Brændevinsbrænderi bevilget anlagt paa Landet

Brændevine afgift, Brændevinshandel, see: Næringsvæsen.

Brenes Sognefald .

Bygningsvæsen:

Tilladelse til istedetfor den mod Gaden vendende Bindingsværks Facade af en Eiendom i Kjøbenhavn at opføre en ny grundmuret Facade antaget ikke at kunne med Hensyn til Etagernes ringe Høide, og i Betragtning af at Gaben itte var bred nok, nægtes . .

ter indeholdes ikke i Bygningslov for Kjøbstæderne af 30te Decbr. 1858 § 6 nogen Begrændsning af Høiden for aabne Skuur, som hvile paa Træpiller, hvorimod saadanne Stuur ikke ere fritagne for at belægges med uantændeligt Materiale ..

180

497

[ocr errors]

266, 606

[merged small][ocr errors]

298

Besvarelse af forskjellige Spørgsmaal med Hensyn til Fortolkningen af § 21 i Bygningslov for Kjøbstæderne af 30te Decbr. 1858.

495

ang. Forstaaelsen af Uttrykket Loftsetage i § 56 i Bygningslov af 17de Marts

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

den ang. Strafferetspleiens Omordning i Overensstemmelse med Grundlovens
§§ 76 og 79 nedsatte Commission opløst . . .
Commission nedsat til at undersøge Hensigtsmæssigheden af de heri Laudet
brugelige Redningsbaades Construction .

237

166

473

[ocr errors]

165

240

Commission nedsat til at tage Spørgsmaalet om de i Kongeriget Danmark gjældende Længde., Flade- og Maal-Rums samt det danske Møntsystems Forandring i Overensstemmelse med det franske Decimalsystem under Overveielse..

Commission nedsat ang. Kjøbenhavns Brand- og Slukningsvæsen.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »