Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic]

к H937 Cos 19707

Juv. 3. 3887

Minden jog fentartva.

Franklin-Társulat nyomdája.

TARTALOM.

1907.

1907. évi törvényezikkek.

I. t. cz. A birói és ügyészi szervezet módosításáról

II. t. cz. A dunai halászat védelme és kihasználása tárgyában Rumániával 1903. évi január 31-én kötött egyezmény beczikkelyezéséről III. t. cz. A hazai ipar fejlesztéséről

IV. t. cz. A marokkói reformok tárgyában Algecirasban tartott nemzetközi értekezlet föokmányának beczikkelyezéséről

V. t. cz. A mértékekről, ezek használatáról és ellenőrzéséről VI. t. cz. A tengeri szabadhajózásban foglalkoztatott magyar kereskedelmi hajóknak, valamint a tengeri hajók épitésének állami segélyben és kedvezményekben való részesítéséről

VII. t. cz. A közös hadsereg és haditengerészet, valamint a honvédség ujonczlétszámának az 1907. évre való megállapitása tárgyában VIII. t. cz. Az 1907. évre kiállitandó ujonczok megajánlásáról IX. t. cz. 1907. évi állami költségvetésről...

X. t. cz. A koronaérték megállapításáról szóló 1892. évi XVII. törvényczikk további kiegészitéséről

XI. t. cz. Az 1892. évi XVIII. törvényczikk alapján a magyar szent korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződést kiegészitő ujabb pótszerződésről

XII. t. cz. Lotz Károly művészi hagyatékának az állam részére való megszerzéséről

XIII. t. cz. Az «Országos Ráth György Muzeum» létesítéséről XIV. t. cz. A bicske-székesfehérvár-sárbogárdi helyi érdekü vasut részvénytársaság székesfehérvár-sárbogárdi és székesfehérvár-bicskei vasutvonalainak épitésére és üzletére kiadott engedélyokiratnak és engedélyokirati függeléknek egyesitése tárgyában

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

XV. t. cz. Az eger-putnoki helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

166

XVI. t. cz. Az 1887. évi XX., 1891. évi X. és 1896. évi IV. törvényczikkek módosításáról

168

XVII. t. cz. A polgári törvénykezési rendtartásnak és a sommás eljárásról szóló 1893: XVIII. t. cz.-nek módosítása tárgyában

174

XVIII. t. cz. A bünvádi perrendtartásról szóló 1896: XXXIII. t. cz. módosítása és kiegészitése tárgyában

179

XIX. t. cz. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztositásáról

182

« PrécédentContinuer »